ประกันโควิด เอเชีย ราคา 500 เท่านั้น !!!

ประกันโควิด-เอเชีย500

ประกันโควิด เอเชียประกันภัย ราคา 500 เท่านั้น !!!

covid-19-asia

 • ค่าชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล :
  (วันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
  50,000 บาท
 • การเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการ
  ติดเชื้อไวรัส Covid-19 :
  500,000 บาท
 • ค่าทดแทนภาวะการติดเชื้อ
  โรคร้ายแรง Covid-19
  โดยการตรวจวินิจฉัยครั้งแรกแพทย์:
  50,000 บาท

>>> ทำ ประกันโควิด เอเชีย 500 จาก ANCBroker คลิก <<<

>>> ทำ ประกันโควิด เอเชีย แผนอื่นจาก 724.co.th คลิก <<<

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. เด็กแรกเกิดขึ้นไปแต่ไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย
 3. ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์
 5. การคุ้มครองจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัยแล้วเท่านั้น
 6. ผู้เอาประกันที่เดินทางกลับมาจาก 9 ประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน อิตาลี และอิหร่าน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
 7. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขความคุ้มครอง COVID500
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับและเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย ว่าติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 ซึ่งมีลักษณะตามคำจำกัดความในกรมธรรม์ จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตหรือต้องได้รับเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับการเสียชีวิตให้ผู้รับผลประโยชน์ (กรณีระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์) หรือทายาทโดยธรรม (กรณีไม่ได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์) ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย

 1. กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางการขยายความคุ้มครองข้างต้น
 2. ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก (First Opinion) โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายว่าติดเชื้อ COVID-19 (ผลการตรวจเป็น Positive) บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 3. ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากหากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายว่าติดเชื้อ COVID-19 (ผลการตรวจเป็น Positive) และต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายได้ของแต่ละหมวดความคุ้มครองให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อวันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่เมื่อรวมระยะเวลาการจ่ายค่าชดเชยของความคุ้มครองทุกหมวดในข้อตกลงคุ้มครองนี้แล้ว จะต้องไม่เกิน 50 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

>>> ทำ ประกันโควิด เอเชีย 500 จาก ANCBroker คลิก <<<

>>> ทำ ประกันโควิด เอเชีย แผนอื่นจาก 724.co.th คลิก <<<

*** เว็บ 724team.com เป็นเว็บแนะนำ ว่าที่ใดมีประกันโควิด หรือประกันกันภัยที่น่าสนใจ และเปิดรับอยู่เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้ออกกรมธรรม และนำส่งกรมธรรม์ ครับ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามกับเว็บ ที่ท่านทำประกันครับ ***

ถูกใจ แชร์เลย