ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 จากกรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19

Table of Contents

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 จากกรุงเทพประกันภัย

ประกันการแพ้วัคซีนโควิด -19

มั่นใจได้ สบายใจไปฉีดเลย พร้อมแล้ว ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด 19 เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุ จากกรุงเทพประกันภัย ขอบคุณกรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด 19 เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุ จากกรุงเทพประกันภัย
คุ้มครองเจ็บป่วยระยะสุดท้ายสูงสุด 1 ล้านบาท เสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ สูงสุด 100,000 บาท เบี้ยเริ่มต้น 79 สำหรับคนที่มีกรมธรรม์กรุงเทพอยู่แล้ว

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 แผน 1 99 บาท 

 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน
  วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
  10,000 บาท
 • เงินปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 5 วัน5,000 บาท
 • การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว100,000 บาท
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)10,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 แผน 2 ราคา 498 บาท 

 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน
  วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
  50,000 บาท
 • เงินปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 5 วัน25,000 บาท
 • การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว500,000 บาท
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)50,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 แผน 3 ราคา 859 บาท 

 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน
  วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
  100,000 บาท
 • เงินปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 5 วัน50,000 บาท
 • การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว1,000,000 บาท
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)100,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด 1 – 100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
4. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
5. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ

หมายเหตุ
1. เบี้ยประกันภัยราคาพิเศษ สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับบมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยอื่นใด
2. ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์
3. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
4. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
7. บริษัทฯ จะจัดส่งกรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทางอีเมลและ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

โครงการประกันภัยไวรัสโคโรนา
รับประกันภัยโดย
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

“ประกันภัยไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19)”
ท่านจะได้รับกรมธรรม์จากกรุงเทพประกันภัยภายใน 7-14 วันทำการ

ดูแบบประกันทั้งหมด