ประกันมอเตอร์ไซค์ 3+ รับจ้าง ส่งของ ส่งคน ทำได้ 3400 – 3700 ต่อปี

ประกันมอเตอร์ไซค์3+ส่งคนส่งของ

ประกันมอเตอร์ไซค์ 3+ รับจ้าง ส่งของ ส่งคน ทำได้ 3400 – 3700 ต่อปี

สวัสดีครับ ประกันมอเตอร์ไซค์ 3+ แบบส่งของก็ดี ส่งคนก็ทำได้ มาทางนี้เลยครับ มีซ่อมเขา ซ่อมเรา 10,000 ได้รับกรมธรรมใน 1 วันทำการผมส่งสำเนาให้ก่อนได้เลย เอกสารตัวจริง ส่งให้ใน 14 วันครับ ^^

เงื่อนไขการรับประกัน คันไหนทำได้บ้าง ^^

 • บริษัทขอสงวนสิทในการพิจารณารับประกันภัยลักษณะการใช้งานเชิงพาณิชย์เป็นกรณีไป ซึ่งอาจส่งผลให้เปลี่ยนแปลงเบี้ยฯและเงื่อนไข หรือ งดรับประกันภัย
 • สำหรับรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนการใช้งานส่วนบุคคล ขนาดไม่เกิน 200cc. ที่นำไปใช้งานเชิพาณิชย์ เช่น รับส่งอาหาร สินค้า พัสดุ ที่ไม่ใช่ วัตถุอันตราย (วัตถุอันตราย เช่น เชื่อเพลิง กรด แก๊ส ฯลฯ) รวมถึงนำไปใช่รับส่งผู้โดยสาร
 • คุ้มครองอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับต้วรถจักรยานยนต์ที่ใช้บรรจอาหาร สินค้า หรือพัสดุในการขนส่ง โดยคุ้มครองไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง ซึ่งวงเงินความคุ้มครองรวมอยู่ในความคุ้มครองความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์เฉพาะที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกตามที่ระบุอยู่ในหน้าตารางกรมธรรม์ (ต้องเป็นรถชนรถ)
 • อายุรถไม่เกิน 15 ปี
 • ไม่ต้องถ่ายรูปรถคันเอาประกันภัยในการประกอบการพิจารณารับประกันภัย แต่ GA ยังต้องด่เนินการบันทึก “ใบเสนอราคา” และทางหน่วยงานรับประกันภัยจะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาอนุมัติ
 • ทุนประกันภัย รถชนรถ พิจารณาตามหลักกณฑ์การรับประกันภัย ที่ 60% ของราคาตลาดตัวอย่างการคำนวณทุนฯตัวอย่าง 1 : กรณี ทุนฯตามจริง ต่ำกว่า ช่วงทุนฯ ที่แสดงในตารางเบี้ยฯ
  เช่น HONDA FINO อายุ 3 ปี จดทะเบียน จ.กรงเทพฯ ราคาซื้อขาย 15,000 บาท คำนวณทุนฯที่ 60% เท่ากับ 9,000 บาท
  หน้าตารางกรมธรรม์จะระบุ ทุนฯ(รถชนรถ) 9,000บาท ประเภท 3+ แผนไม่มีค่ารักษาพยาบาล
  เบี้ยประกันภัย(รวมภาษีอากร) เท่ากับ 3,400 บาทตัวอย่าง 2 : กรณี ทุขฯตามจริง สูงกว่า ช่วงทุนฯ ที่แสดงในตารางเบี้ยฯ
  เช่น YAMAHA NMAX 150cc. อายุ 1 ปี๊ จดทะเบียน จ.กเก็ต ราคาซื้อขาย 91,900 บาท คำนวณทุนฯที่ 60% เท่ากับ 55,100 บาท
  หน้าตารางกรมธรม์จะระบุ ทุฯรถชนรถ ) 10,000บาท ประเภท 3+ แผนมีค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท
  เบี้ยประกันภัย(รวมภาษีอากร) เท่ากับ 3,700 บาท
 • ไม่มี ค่าเสียหายส่วนแรกของความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์คันเอาประกันภัย
 • ไม่มี ส่วนลดประวัติ
 • ไม่มี ส่วนลดกลุ่ม
 • บริษัทจะตรวจสอบประวัติการใช้รถของผู้เอาประกันภัยซึ่งอาจส่งผลให้เปลี่ยนแปลงเบี้ยฯ และเงื่อนไขหรืองดรับประกันภัย

มาดูตารางความคุ้มครอง ของมอเตอร์ไซค์ 3+ แบบรวมรับส่งผู้โดยสาร กันครับ

ประกันมอเตอร์ไซค์ 3+ ส่งของ ส่งคน

เอกสารทีใช้ในการทำประกัน

 • สำเนาทะเบียนรถอย่างเดียวครับ ส่งเอกสารทางไลน์ได้เลยครับ ^^

เพิ่มเพื่อน