ประกันโควิดชดเชยรายได้ อัพเดท 2654

ประกันโควิดชดเชยรายได้

ประกันโควิดชดเชยรายได้ มี ที่ไหนบ้าง

สวัสดีครับ  ประกันโควิดชดเชยรายได้ มีลูกค้าถามมาเพราะว่า ในกรณีที่เราเกิด ตรวจพบ เราต้องมีการรักษา หรือว่าหยุดทำงาน แล้วที่ไหนบ้าง ที่มี และ คุ้มครองอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ

สำหรับ ลิงค์ ในการซื้อแบบออนไลน์ ผมมีให้ 2 ที่ครับ ดังนี้ หากที่ไหนเข้าไม่ได้ หรือว่า ระบบล่ม แนะนำให้เปิดอีกที่ได้เลยครับ รักษาสุขภาพนะครับ

ซื้อเลย คลิก : https://724team.com/399  | สำรอง : https://www.724team.com/159


ประกันโควิด “ค่ารักษา-โคม่า-ชดเชยรายได้” อุ่นใจได้ กับ นวกิจประกันภัย ที่ครอบคลุม และคุ้มครองในการรักษา
โควิด พร้อมชดเชยรายได้สูงสุด 100 วัน 📌สั่งซื้อประกันโควิด
ประกันโควิดชดเชยรายได้

ซื้อเลย คลิก : https://724team.com/399  | สำรอง : https://www.724team.com/159

สำหรับ ประกันโควิด แบบชดเชยรายได้จะมี 2 แบบราคา 599 และ 799 ครับ และมีเงื่อนไขในการรับประกัน ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์
ในพื้นที่ 8 จ.ได้แก่ กทม., สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, นครปฐม ปทุมธานี, ตาก, ราชบุรี จังหวัดอื่นทำได้ครับ จนกว่าจะมีการอัพเดท

เงื่อนไขการรับประกันภัย โดยสังเขป

 1. คุณสมบัติของผู้ที่สมัคร
  • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • ช่วงอายุที่รับประกัน 20 – 99 ปี
  • ไม่รับประกันอาชีพบุคคลกรทางการแพทย์ ที่อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร , สมุทรสาคร , สมุทรปราการ , สมุทรสงคราม , นครปฐม , ปทุมธานี , ตาก , ราชบุรี
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้บริษัทพิจารณาการประกันภัยและเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามวันที่ที่บริษัทได้รับแจ้งยืนยัน
  • ผู้ที่เอาประกันภัยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 2. อาณาเขตความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย
 3. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 4. แผนประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโดนกักกันโดยหน่วยงานรัฐก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 5. แผนประกันภัยนี้จะคุ้มครองเฉพาะการตรวจเจอและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศไทยเท่านั้น
 6. การจ่ายผลประโยชน์ของแต่ละความคุ้มครองจะจ่ายสูงสุดตามวงเงินเอาประกันที่ระบุไว้ในตาราง ต่อปีกรมธรรม์
 7. กรณีที่ผู้เอาประกันมีการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างปีกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่ติดโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ต่ออายุ กรณีที่ผู้เอาประกันได้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา
 9. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ ในทุกช่องทางของบริษัท (กรณี ลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์

ข้อยกเว้น โดยสังเขป

 1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
  (โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ซึ่งระบุเป็นโรคที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นปีแรก และยังมิได้หายขาด ) หรือมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา หรือที่ทำให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา)
 2. การได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มบังคับเป็นครั้งแรก
 3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
 4. การรักษาหรือหารตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยอาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ได้รับความคุ้มครอง

หมายเหตุ :

 1. แผนประกัน COVID-19 นี้สามารถขายได้ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกแผนประกันภัย COVID-19 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
  • ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
  • ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
  • ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างถาวร ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึกทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse)

ประกันโควิดมีเงินชดเชย เอเชียประกัน

ประกันโควิด มีเงินชดเชย จากเอเชียประกันภัย

ซื้อเลย คลิก : https://724team.com/399  | สำรอง : https://www.724team.com/159

ประกันโควิดเจอจ่ายจบมีเงินชดเชย

ประกันโควิดแบบที่มีเงินชดเชย มี 3 แบบครับ ดังนี้

ประกันโควิดมีเงินชดเชยรายวัน

ซื้อเลย คลิก : https://724team.com/399  | สำรอง : https://www.724team.com/159

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

 1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
 2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 3. สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

หมายเหตุ

 1. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 2. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 3. ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 1-99 ปี
 4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ หรือทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท ยกเว้น เฉพาะแผน COVID 1825 ได้คนละ 1 กธ.และไม่สามารถซื้อรวมกับแผนอื่นได้
 5. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 6. ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

ประกันโควิดมีเงินชดเชยวิริยะ

ประกันโควิด แบบมีเงินชดเชย ของ วิริยะ ประกันภัย

ซื้อเลย คลิก : https://724team.com/399  | สำรอง : https://www.724team.com/159

วิริยะมี 3 แผน ประกันครับ สามารถเลือกดูได้เลย

ประกันโควิดมีเงินชดเชย-วิริยะ

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 99 ปี
2. ผู้เอาประกันต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็น เวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
3. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
4. ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล) และพนักงานบนเรือทุกประเภท
5. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
6. ผู้เอาประกันสามารถซื้อแผนประกันภัยโควิด-19 ซูเปอร์ ชีลด์ ได้ 1 คนต่อกรมธรรม์เท่านั้น และต้องไม่เคยมีแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัย
8. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน

ซื้อเลย คลิก : https://724team.com/399  | สำรอง : https://www.724team.com/159