ประกันโควิดดีที่สุด รับทุกอาชีพ คุ้มครองเยอะ เจอจ่ายมี ค่ารักษาคุ้มครองวัคซีน และตรวจเชื้อ

ประกันโควิดดีที่สุด

ประกันโควิดดีที่สุด รับทุกอาชีพ คุ้มครองเยอะ เจอจ่ายมี ค่ารักษาคุ้มครองวัคซีน และตรวจเชื้อ

ตอนนี้ถามว่าแผนไหนคุ้มและครอบคุมสุด ก็อันนี้แหละครับ ประกันโควิดดีที่สุด เรามาดูราคาแบบทั้งหมดกันครับ

ประกันโควิดดีที่สุด

ดูรายละเอียด แผนประกันโควิดนี้

ตัวอย่างแผน 459 ต่อปี คุ้มครอง

 • ตรวจพบการติดเชื้อสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 • การเจ็บป่วย50,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามจริงไม่เกิน)50,000 บาท
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*
  สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
  500,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
  สำหรับบุคคลในครอบครัวของผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง
  (จ่ายตามจริงไม่เกิน)
  10,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเพื่อทำความสะอาดสถานที่เอาประกันภัย
  (จ่ายตามจริงไม่เกิน)
  10,000 บาท
 • กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน
  วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
  (จ่ายตามจริงไม่เกิน)
  50,000 บาท
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*
  สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
  500,000 บาท
 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)50,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 – 100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. รับประกันภัยทุกอาชีพ
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
5. แผนประกันภัยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี

ข้อยกเว้น
1. ไม่คุ้มครองการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ไม่คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

หมายเหตุ
1. กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน สำหรับความคุ้มครองกรณีตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์
3. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
4. บุคคลในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส (รวมถึงคู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนสมรส) บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หลาน และปู่ย่าตายายของผู้ได้รับความคุ้มครอง รวมถึง บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พี่น้องของคู่สมรสของผู้ได้รับความคุ้มครอง
5. สถานที่เอาประกันภัย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือที่อยู่ปัจจุบันของผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย อย่างใดอย่างหนึ่ง
6. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์แล้ว