ประกันโควิดสําหรับต่างชาติ ทำออนไลน์ได้แล้ว วันนี้ ราคา 369-1369 4แบบประกัน

ประกันโควิดสําหรับต่างชาติ มีให้เลือกได้ 4 แบบ สามารถทำออนไลน์ได้เลยครับ

ท่านใดที่ต้องการ ทำประกันโควิด สำหรับแรงงานต่างด้าว แนะนำที่นี่ครับ https://724team.com/399  มีให้เลือก 4 แบบความคุ้มครอง

ประกันโควิดสําหรับต่างชาติ

ประกันโควิดสำหรับชาวต่างชาติ สามารถเลือกทำได้ 4 แบบประกัน จ่ายออนไลน์ คิวอาร์โค๊ด หรือว่าตัดบัตรเครดิต ได้  ประกันโควิดสำหรับชาวต่างชาติ ราคา เริ่มต้นที่ 369 สำหรับผู้ที่อยู่ในไทยเกิน 6 เดือน และมีหนังสือรับรองการทำงาน ในประเทศ สามารถทำประกันโควิดได้แล้ววันนี้

ตัวอย่างแผนความคุ้มครอง 1369 (คุ้มครองสูงสุด)

 • COVID-19 PLUS แผน 4
 • ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก)50,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19]*1,000,000 บาท
 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)100,000 บาท
 • ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วย
  ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  1,000 บาท/วัน
  (สูงสุด 15 วัน)
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป   50,000 บาท
 • ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
  อันเนื่องมาจากผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [COVID-19)
  100,000 บาท
*การที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื่อไวสโคโรนา 2019 (CoVID-19) ได้แก่ ภาวะโคม่า (Coma), ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failurel) และภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)
เงื่อนไขการรับประกัน

 1. อายุตั้งแต่ 1 – 99 ปี (คำนวณอายุ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน – ปี พ.ศ. เกิด)
 2. สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับต่อท่านเท่านั้น
 3. สัญชาติไทย กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องพำนักอยู่ในประทศไทยมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ และมีใบอนุณาตทำงาน (Work Permit)

หมายเหตุ

 1. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ไม่คุ้มครองผู้ขอเอาประกันภัยที่เดินทมไปยังประเทศหรีอเขตบริหารพิเศษหรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาCOVID-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรมประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 2. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ)
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการขอเอาประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID – 19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพหรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา

Detail Here https://724team.com/399

 

Japan English Chiness Myanmar India Combodia

Japan

外国人のためのCOVID保険オンラインでの支払い、QRコード、クレジットカードカットの4種類の保険からお選びいただけます。タイに6ヶ月以上滞在し、国内で就労証明書をお持ちの外国人向けのCovid保険は369から。COVID保険をご利用いただけます。今日
 
カバレッジプランの例1369(最大カバレッジ)
 
COVID-19PLUSプラン4
2019年コロナウイルス感染症(COVID-19)による疾病給付(最初の検出の場合)50,000バーツ
2019年コロナウイルス病による病気の給付(COVID-19)* 1,000,000バーツ
2019年コロナウイルス感染症による医療費のメリット(COVID-19)100,000バーツ
病気による入院に対する毎日の収入補償給付
コロナウイルス病2019(COVID-19)1,000バーツ/日
(最大15日)
死亡給付一般的な事故による臓器の喪失、視力または完全な永久障害(Or.Bor.1)50,000バーツ
被保険者が入院治療を受けている場合の慰安給付
コロナウイルス感染症に対するワクチン接種の影響による2019(COVID-19)100,000バーツ
*ワイスコロナ2019(CoVID-19)によって引き起こされるのは、昏睡、脳死と神経学的障害、および末期症状です。
保証条件
1〜99歳の年齢(現在の年の年齢を計算します-生年月日)
一人一人が購入できる保険証券は一人につき1つだけです。
タイ国籍でない場合はタイ国籍被保険者の申請者は、保険契約の発効日の前に少なくとも6か月連続してタイに居住している必要があります。そして労働許可を持っている
注意
 
この保険証券保険契約の発効日の1か月前までに、タイ、特別行政区、または保健省がCOVID-19感染のリスク領域として宣言した都市に旅行する申請者は対象外です。
この保険証券14日間の待機期間があります(保険契約が発効した日から)。
当社は、保険に加入する前に感染者に保険をかけない権利を留保します。または、待機して確認するために隔離されることにより、COVID-19に感染している疑いがあります。または健康またはその後の病気の治療のためにチェックされている

 

English

COVID insurance for foreigners You can choose from 4 types of insurance, pay online, QR code or credit card cut.
 
Example of coverage plan 1369 (maximum coverage)
 
COVID-19 PLUS Plan 4
Illness benefit with coronavirus disease 2019 (COVID-19) (in case of first detection) 50,000 baht
Benefit for illness caused by coronavirus disease 2019 (COVID-19) * 1,000,000 baht
Medical expenses benefit from illness with coronavirus disease 2019 (COVID-19) 100,000 baht
Daily income compensation benefit for hospitalization due to illness
With coronavirus disease 2019 (COVID-19) 1,000 baht / day
(Up to 15 days)
Death benefit Loss of organs, eyesight or total permanent disability (Or.Bor.1) from general accidents 50,000 baht
Consolation benefit in case the insured is receiving medical treatment as an inpatient
Due to the impact of the vaccination against coronavirus infection 2019 (COVID-19) 100,000 baht
* Caused by Weiss Corona 2019 (CoVID-19) is Coma, Brain Death and Neurologic Failurel, and Terminal Illness.
Warranty terms
Age from 1 – 99 years (Calculate age in current year – year of birth)
Each person can only purchase one insurance policy per person.
Thai nationality if not Thai nationality The insured applicant must have resided in Thailand for at least 6 consecutive months prior to the policy effective date. And have a work permit
note
This insurance policy Does not cover the applicant traveling to Thailand or the Special Administrative Region or a city that the Ministry of Public Health has declared as a risk area of ​​COVID-19 infection within 1 month prior to the effective date of the insurance policy.
This insurance policy There is a waiting period of 14 days (from the date the insurance policy becomes effective).
The company reserves the right not to insure those who have been infected before applying for insurance. Or suspected of being infected with COVID-19 by being quarantined to wait and see. Or being checked for health or for the subsequent treatment of illness

Detail Here https://724team.com/399

Chiness

 
外國人COVID保險您可以選擇4種類型的保險:在線支付,QR碼或信用卡減免。
 
覆蓋計劃1369的示例(最大覆蓋率)
 
COVID-19 PLUS計劃4
冠狀病毒疾病的疾病補助2019(COVID-19)(首次發現的情況下)50,000泰銖
因冠狀病毒病引起的疾病的福利2019(COVID-19)* 1,000,000泰銖
冠狀病毒病2019(COVID-19)的疾病所產生的醫療費用福利100,000泰銖
因疾病住院的每日收入補償金
患有冠狀病毒病2019(COVID-19)1,000泰銖/天
(最多15天)
身故賠償一般事故造成的器官,視力喪失或永久完全殘疾(Or.Bor.1)50,000泰銖
被保險人作為住院病人接受治療時的撫卹金
由於疫苗接種對冠狀病毒感染的影響2019(COVID-19)100,000泰銖
*由Weiss Corona 2019(CoVID-19)引起的昏迷,腦死亡和神經系統衰竭以及晚期疾病。
保固條款
1-99歲(計算當前年齡-出生年份)
每個人每人只能購買一份保險。
泰國國籍(如果不是泰國國籍)受保申請人必須在保單生效日期之前連續至少6個月在泰國居住。並有工作許可證
筆記
本保險單不適用於在保險單生效日期前1個月內前往泰國或特別行政區或公​​共衛生部已宣佈為COVID-19感染危險區域的城市旅行的申請人。
本保險單等待期為14天(從保單生效之日起)。
公司保留在投保之前不為感染者提供保險的權利。或懷疑被隔離等待觀察而感染了COVID-19。或接受健康檢查或疾病的後續治療
 

Myanmar

 
နိုင်ငံခြားသားများအတွက် COVID အာမခံ သင်သည်အာမခံအမျိုးအစား (၄) မျိုးမှ ရွေးချယ်၍ အွန်လိုင်းငွေပေးချေခြင်း၊ QR ကုဒ်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြတ်ယူခြင်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
 
1369 လွှမ်းခြုံနိုင်သည့်အစီအစဉ်၏ဥပမာ (အများဆုံးလွှမ်းခြုံနိုင်မှု)
 
COVID-19 PLUS အစီအစဉ် ၄
coronavirus ရောဂါ 2019 (COVID-19) (ပထမ ဦး ဆုံးတွေ့ရှိမှုအရ) နှင့်အတူနာမကျန်းခံစားမှုဘတ် ၅၀၀၀၀
coronavirus ရောဂါ 2019 (COVID-19) * 1,000,000 ဘတ်အားဖြင့်ဖြစ်ပွားသောနာမကျန်းမှုအတွက်အကျိုးကျေးဇူး
coronavirus ရောဂါ 2019 (COVID-19) ဘတ် 100,000 ဘတ်နှင့်အတူဖျားနာမှုကနေကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ်
နာမကျန်းမှုကြောင့်ဆေးရုံတက်ရန်နေ့စဉ်ဝင်ငွေနစ်နာကြေး
coronavirus ရောဂါ 2019 (COVID-19) ၁၀၀၀ ဘတ် / တစ်နေ့လျှင်
(၁၅ ရက်အထိ)
သေမင်းအကျိုး အထွေထွေမတော်တဆမှုများမှအင်္ဂါများဆုံးရှုံးခြင်း၊ အမြင်အာရုံသို့မဟုတ်လုံးဝမသန်စွမ်းမှု (Or.Bor.1) ဘတ် ၅၀၀၀၀
အာမခံထားသူသည်အတွင်းလူနာအဖြစ်ဆေးကုသမှုခံယူလျှင်သက်သာခွင့်သက်သာခွင့်
Coronavirus ကူးစက်မှုကို 2019 (COVID-19) ဘတ် ၁၀၀၀၀၀ ထိကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်
* Weiss Corona 2019 (CoVID-19) မှဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် Coma, Brain Death နှင့် Neurologic Failurel နှင့် Terminal Illness ဖြစ်ပါသည်။
အာမခံချက်သတ်မှတ်ချက်များ
အသက် ၁ – ၉၉ နှစ် (လက်ရှိအသက် – မွေးသက္ကရာဇ်)
လူတစ် ဦး စီသည်လူတစ် ဦး လျှင်အာမခံပေါ်လစီတစ်ခုသာ ၀ ယ်နိုင်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသားမဟုတ်လျှင်ထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်သည် အာမခံထားသည့်လျှောက်ထားသူသည်မူဝါဒသက်ရောက်သည့်နေ့မတိုင်မီအနည်းဆုံး ၆ လဆက်တိုက်နေထိုင်သည်။ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပါ
မှတ်ချက်
ဒီအာမခံမူဝါဒ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်အာမခံပေါ်လစီသက်ရောက်သည့်နေ့မတိုင်မီတစ်လအတွင်းတွင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုasရိယာအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သောထိုင်းသို့မဟုတ်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသသို့မဟုတ်မြို့တစ်မြို့သို့ခရီးသွားသောလျှောက်ထားသူအားမဖုံးပါ။
ဒီအာမခံမူဝါဒ စောင့်ဆိုင်းချိန် ၁၄ ရက် (အာမခံပေါ်လစီသက်ရောက်သည့် နေ့မှစ၍) ရှိသည်။
အာမခံကုမ္ပဏီသို့မလျှောက်မီရောဂါကူးစက်ခံရသူများကိုအာမခံရန်ကုမ္ပဏီမှခွင့်မပြုပါ။ သို့မဟုတ် COVID-19 ကူးစက်ခံရသည်ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်စောင့်ကြည့်ခြင်းခံရသည်။ သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးအတွက်သို့မဟုတ်နောက်ဆက်တွဲရောဂါကုသမှုအတွက်စစ်ဆေးခြင်းခံရသည်
 

India

विदेशियों के लिए COVID बीमा आप 4 प्रकार के बीमा, ऑनलाइन भुगतान, क्यूआर कोड या क्रेडिट कार्ड से चुन सकते हैं।
 
कवरेज योजना 1369 (अधिकतम कवरेज) का उदाहरण
 
COVID-19 PLUS योजना 4
कोरोनावायरस बीमारी 2019 (COVID-19) (पहली पहचान के मामले में) 50,000 baht के साथ बीमारी का लाभ
कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) * 1,000,000 baht के कारण होने वाली बीमारी के लिए लाभ
कोरोनावायरस बीमारी 2019 (COVID-19) 100,000 baht के साथ बीमारियों से चिकित्सा व्यय के लिए लाभ
बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती के लिए दैनिक आय मुआवजा लाभ
कोरोनावायरस बीमारी 2019 (COVID-19) 1,000 baht / day के साथ
(15 दिनों तक)
मृत्यु का लाभ सामान्य दुर्घटनाओं 50,000 btt से अंगों की हानि, आंखों की रोशनी या कुल स्थायी विकलांगता (or.Bor.1)
बीमाकृत व्यक्ति को असंगत के रूप में चिकित्सा उपचार प्राप्त होने की स्थिति में सांत्वना लाभ होता है
कोरोनावायरस संक्रमण 2019 (COVID-19) 100,000 baht के खिलाफ टीकाकरण के प्रभाव के कारण
* वीस कोरोना 2019 (CoVID-19) के कारण कोमा, ब्रेन डेथ और न्यूरोलॉजिकल विफलता और टर्मिनल बीमारी है।
वारंटी शर्तें
आयु 1 – 99 वर्ष (वर्तमान आयु की गणना करें – जन्म का वर्ष)
प्रत्येक व्यक्ति प्रति व्यक्ति केवल एक बीमा पॉलिसी खरीद सकता है।
थाई राष्ट्रीयता अगर थाई राष्ट्रीयता नहीं बीमित आवेदक को पॉलिसी प्रभावी तारीख से पहले कम से कम 6 महीने तक थाईलैंड में रहना चाहिए। और वर्क परमिट है
ध्यान दें
यह बीमा पॉलिसी थाईलैंड या विशेष प्रशासनिक क्षेत्र या एक शहर में यात्रा करने वाले आवेदक को कवर नहीं करता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीमा पॉलिसी की प्रभावी तारीख से 1 महीने पहले COVID -19 संक्रमण के जोखिम क्षेत्र के रूप में घोषित किया है।
यह बीमा पॉलिसी 14 दिनों की प्रतीक्षा अवधि है (तारीख से बीमा पॉलिसी प्रभावी हो जाती है)।
बीमा के लिए आवेदन करने से पहले जो लोग संक्रमित हो गए हैं उनका बीमा नहीं करने का अधिकार कंपनी के पास है। या सीओवीआईडी ​​-19 से संक्रमित होने का संदेह प्रतीक्षा और देखने के लिए संगरोध किया जा रहा है। या स्वास्थ्य के लिए या बीमारी के बाद के उपचार के लिए जाँच की जा रही है
 

Combodia

ការធានារ៉ាប់រងគម្របសម្រាប់ជនបរទេស អ្នកអាចជ្រើសរើសការធានារ៉ាប់រង ៤ ប្រភេទបង់តាមអ៊ិនធរណេតលេខកូដ QR ឬកាត់កាតឥណទាន។
 
ឧទាហរណ៍នៃផែនការគ្របដណ្តប់ ១៣៦៩ (គ្របដណ្តប់អតិបរមា)
 
ផែនការអាយឌីអាយ ១៩ ផ្លាយ ៤
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីជម្ងឺដែលមានជម្ងឺក្រិនថ្លើមឆ្នាំ ២០១៩ (COVID-១៩) (ក្នុងករណីរកឃើញដំបូង) ៥ ម៉ឺនបាត
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជំងឺដែលបណ្តាលមកពីជំងឺក្រិនថ្លើមឆ្នាំ ២០១៩ (COVID-១៩) * ១,០០០,០០០ បាត
អត្ថប្រយោជន៏សំរាប់ការចំណាយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តពីជំងឺដែលមានជម្ងឺក្រិនថ្លើម ២០១៩ (COVID-១៩) ១០០,០០០ បាត
សំណងប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺ
ដោយមានជម្ងឺក្រិនថ្លើមឆ្នាំ ២០១៩ (COVID-១៩) ១០០០ បាត / ថ្ងៃ
(រហូតដល់ ១៥ ថ្ងៃ)
អត្ថប្រយោជន៍នៃការស្លាប់ ការបាត់បង់សរីរាង្គភ្នែកឬពិការភាពអចិន្រ្តៃយ៍សរុប (Or.Bor.1) ពីគ្រោះថ្នាក់ទូទៅ ៥០,០០០ បាត
អត្ថប្រយោជន៍នៃការសំរាលទុក្ខក្នុងករណីដែលធានារ៉ាប់រងកំពុងទទួលការព្យាបាលជាអ្នកជម្ងឺ
ដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាវីឆ្នាំ ២០១៩ (COVID-១៩) ១០០.០០០ បាត
* បណ្តាលមកពី Weiss Corona 2019 (CoVID-19) គឺជំងឺ Coma, ការស្លាប់ខួរក្បាលនិងជំងឺសរសៃប្រសាទ, និងជម្ងឺនៅជិត។
លក្ខខណ្ឌធានា
អាយុ ១ – ៩៩ ឆ្នាំ (គណនាអាយុបច្ចុប្បន្ន – ឆ្នាំកំណើត)
មនុស្សម្នាក់ៗអាចទិញបាននូវគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងតែមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មនុស្សម្នាក់។
សញ្ជាតិថៃប្រសិនបើមិនមានសញ្ជាតិថៃ អ្នកដាក់ពាក្យសុំធានារ៉ាប់រងត្រូវតែស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃយ៉ាងហោចណាស់ ៦ ខែជាប់គ្នាមុនកាលបរិច្ឆេទចូលជាធរមាននៃគោលនយោបាយ។ និងមានប័ណ្ណការងារ
ចំណាំ
គោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងនេះ មិនគ្របដណ្តប់លើបេក្ខជនដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃឬតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសឬទីក្រុងដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាជាតំបន់ហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគអាយឌីអេស -១ ក្នុងរយៈពេល ១ ខែមុនពេលកាលបរិច្ឆេទនៃគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងមានប្រសិទ្ធិភាព។
គោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងនេះ មានរយៈពេលរង់ចាំ 14 ថ្ងៃ (ចាប់ពីថ្ងៃដែលគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងមានប្រសិទ្ធភាព) ។
ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទ្ធិមិនធានាអ្នកដែលបានឆ្លងមុនពេលដាក់ពាក្យសុំធានារ៉ាប់រង។ ឬសង្ស័យថាឆ្លងវីរុសអាយឌីអាយ -១១ ដោយត្រូវទុកឱ្យរង់ចាំមើល។ ឬកំពុងត្រូវបានពិនិត្យសុខភាពឬសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺជាបន្តបន្ទាប់

Warning: ini_set(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/home/com12317/:/tmp/:/var/tmp/:/opt/alt/php74/usr/share/pear/:/dev/urandom:/usr/local/php74/lib/:/usr/local/php74/lib/:/usr/local/php81/lib/:/usr/local/php72/lib/:/usr/local/php56/lib/:/usr/local/lib/php/) in /home/com12317/domains/724team.com/public_html/wp-blog-header.php on line 24