ประกันโควิดสําหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์

ประกันโควิทสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

ประกันโควิดสําหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์

มีลูกค้าที่เป็นคุณหมอถามมาว่า ประกันของที่ไหนบ้างที่ เราสามารถทำ ประกันโควิดสําหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ หรือใครๆก็ตามที่ทำงานกับโรงพยาบาล หรือว่าไม่จำกัดเรื่องอาชีพ วันนี้ผมแนะนำให้ครับ

ประกันโควิดแพทย์ พยาบาล
ทำประกันออนไลน์

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

  1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
  2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
  3. สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

หมายเหตุ

  1. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  2. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
  3. ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
  4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ หรือทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท ยกเว้น เฉพาะแผน COVID 1825 ได้คนละ 1 กธ.และไม่สามารถซื้อรวมกับแผนอื่นได้
  5. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
  6. ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
ประกันโควิดแพทย์ พยาบาลของกรุงเทพประกันภัย
ทำประกันออนไลน์

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 – 100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
4. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

ข้อยกเว้นสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. ไม่คุ้มครองในขณะที่ตรวจพบภูมิคุ้มกัน แต่ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
2. การได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีการทางการแพทย์หรือวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
3. การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
4. สภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว

หมายเหตุ
1. กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
2. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
3. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ประกันแบบอื่นๆ ที่มีทั้งหมด สามารถเช็คราคา และซื้อออนไลน์ได้ที่นี่ครับ

สำหรับท่านที่ต้องการทำประกันโควิทให้คนที่รัก หรือต้องการดูแบบประกันโควิดอื่นๆ สามารถดูได้ที่นี่ครับ ผมมีแนะนำ 2 ที่ครับ

เอเอ็นซีโบรคเกอร์

สามารถทำ ประกันโควิดออนไลน์ได้ มี ให้เลือก 5 บริษัท

แผนประกันโควิดบุคคลสินมั่นคง

724.co.th

สามารถทำ ประกันโควิดออนไลน์ได้ มี ให้เลือก 8 บริษัท เลือกได้ 21 แบบประกัน สามารถคลิกดูได้ที่นี่ครับ

ดูแบบประกันทั้งหมด