ประกันโควิด ผู้สูงอายุ ที่ไหนรับบ้าง เงื่อนไขอย่างไร

ประกันโควิด ผู้สูงอายุ

ประกันโควิด ผู้สูงอายุ ที่ไหนรับ และมีเงื่อนไข อย่างไรบ้าง?

ประกันโควิด ผู้สูงอายุ

สำหรับ ประกันโควิด ผู้สูงอายุ ที่ไม่จำกัดโรคส่วนตัว หรือว่าโรคอะไรก็ทำได้ มาดูกันเลยครับ ให้เราดูที่บรรทัดสุดท้ายครับ คือ ประวัติสุขภาพ  หรือว่าให้ดี ดูที่ 3 บรรทัดสุดท้ายครับ จะเห็นว่า ของกรุงเทพประกันภัย รับทุกอาชีพ รับตั้งแต่อายุ แรกเกิด – 100 ปี กว้างสุด เพราะที่อื่นรับที่ 65 -99 ครับ และอันสุดท้ายคือ ประวัติสุขภาพ รับทุกโรค ท่านใดที่ดูประกันโควิดให้ ผู้ใหญ่ ที่อาจจะมี โรคประจำตัวอยู่ หรือ กังวลเรื่องอาชีพ ก็แนะนำของ กรุงเทพประกันภัยครับ เพราะว่า เปิดกว้าง ในการรับประกัน

ณ ตอนนี้ 27/04/2563 แผนประกันและความคุ้มครองตามนี้ครับ

ประกันโควิดคุ้มครองดีที่สุด

สำหรับแบบประกัน เป็นแบบนี้ครับ ทุกแผนประกัน

สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ คลิก : https://724team.com/399 

เงื่อนไขการรับประกันภัย ของกรุงเทพประกันภัย
1. รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด-100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. รับประกันภัยทุกอาชีพ
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
5. แผนประกันภัยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี

ข้อยกเว้น
1. ไม่คุ้มครองการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ไม่คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

หมายเหตุ
1. กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน สำหรับความคุ้มครองกรณีตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์
3. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
4. บุคคลในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส (รวมถึงคู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนสมรส) บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หลาน และปู่ย่าตายายของผู้ได้รับความคุ้มครอง รวมถึง บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พี่น้องของคู่สมรสของผู้ได้รับความคุ้มครอง
5. สถานที่เอาประกันภัย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือที่อยู่ปัจจุบันของผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย อย่างใดอย่างหนึ่ง
6. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์แล้ว