ประกันโควิด เจอจ่ายจบ 2 แผนใหม่อัพเดท 4 กรกฏาคม 2564

อัพเดทประกันเจอจ่ายจบ วันที่ 4 กรกฏาคม 2564

ประกันโควิด เจอจ่ายจบ 2 แผนใหม่อัพเดท 4 กรกฏาคม 2564

สวัสดีครับ วันนี้ผมเข้าไปเช็ค แผนประกันโควิด แบบเจอจ่ายจบมา และมี 2 แผนที่เปิดใหม่ครับ ตอนนี้มี 2 ที่คือ ของสินทรัพย์ และ ทูน ประกันภัยครับ รายละเอียดความคุ้มครองดูได้ที่นี่เลยครับ

เน้นเจอจ่ายจบ https://724team.com/399 

เน้น ชดเชยรายได้ https://724team.com/159

ประกันโควิดสินทรัพย์ประกันภัย

ความคุ้มครอง แผน นทรัพย์ประกันภัย 799บาท รายละเอียด

 • สินทรัพย์ประกันภัย 799 บาท PLAN 1
 • ความคุ้มครองโควิด
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า
  ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  (COVID-19) (COMA)
   1,000,000บาท
 • การรักษาพยาบาลจากโรค
  ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Medical)*
   60,000บาท
 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (PA.1)
   60,000บาท
 • จ่ายทันทีเมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อ
  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   10,000บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 1-99 ปี
 2. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ก่อนทำประกันภัย
 3. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมากอนการเอาประกันภัย (Pre-Excisting Condition)
 4. ระยะรอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ครั้งแรก
 5. รับเฉพาะสัญชาติไทย อาณาเขตความคุ้มครองภายในประเทศไทย และมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย
 6. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัยในทุกช่องทางของบริษัท
  (กรณี ลูกค้าซื้อมาเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 7. ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานต์
 8. ไม่รับนักโทษในเรือนจำ (กรณีซื้อประกันก่อนถูกคุมขัง – เมื่อถูกคุุมขัง กรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครองทันที หรือกรณีบุคคลอื่น ๆ ซื้อให้ผู้ถูกคุมขัง – กรมธรรม์ไม่มีผลคุ้มครอง / สิ้นสุดความคุ้มครองทันที)
 9. ***ภาระโคม่า หมายถึง การไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 96 ชั่วโมง และต้องอาศัยเครื่องช่วยพยุงชีพ และได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าสมองถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง