ประกันโคโลน่า ไวรัส วิริยะประกันภัย

ประกันโคโรนาไวรัส วิริยะประกันภัย

ประกันโคโลน่า ไวรัส วิริยะประกันภัย

ประกันโคโรนาไวรัส วิริยะประกันภัย

หมายเหตุ *** www.724team.com เป็นเว็บไซต์ แนะนำให้ ผู้ที่สนใจ สามารถทำประกันภัย กับบริษัทที่เปิดรับได้เท่านั้น ไม่ได้ทำการออก กรมธรรม์ หรือจัดส่งให้กับผู้ที่ทำประกัน โดยเราจะอัพเดทว่าที่ไหนเปิดรับทำประกันประเภทนั้นๆ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการทำประกัน สามารถทำประกันกับ บริษัทที่เปิดรับได้ เมื่อมีการเปิดรับ

ในส่วนการติดตามกรมธรรม์ หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จากการออกกรมธรรม์  ท่านสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ ของบริษัทนั้นๆที่ท่าน ได้ทำครับ ***

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้สมัครต้องไม่มีประวัติเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวน 30 วัน ก่อนวันเริ่มต้นกรมธรรม์ประกันภัย
2. ผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องพำนักอยู่ในไทยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสำหรับผู้ที่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือ ประกันภัยสุขภาพ หรือปฎิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย (ตามคำถามข้อ 2 ในใบสมัคร จากไวรัสโคโรนา)
4. สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในรพ.รวมถึงพนักงานท่าอากาศยาน และ สจ๊วต และ แอร์โฮสเตส)
5. อายุสมัครเริ่มต้นตั้งแต่ 15 วัน – 99 ปี
6. สงวนสิทธิ์การรับประกันภัยสูงสุด 1 กรมธรรม์ต่อท่าน
เงื่อนไขที่สำคัญบางประการ มีดังนี้ โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์
• ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
• สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
• เอกสารทางการแพทย์ กรณีเข้ารับการรักษาตัวในรพ. ระบุโรค COVID-19 สำหรับเบิกชดเชยรายวัน (เพื่อดูจำนวนวันในการนอนรพ. ตามผลประโยชน์ HB)