วิธีเคลมประกันโควิด

วิธีเคลมประกันโควิด

วิธีเคลมประกันโควิด รวมทุกบริษัท

📌 รวมมาให้ชัด จัดมาให้ชัวร์ #เอกสารการเคลมประกันโควิด
แชร์เก็บไว้เลย เผื่อต้องใช้ !
.
724 ได้รวบรวมเอกสารสำคัญในการใช้เคลมประกันโควิด-19
ของทุกบริษัทประกันทั่วฟ้าเมืองไทยมาไว้ให้แล้ว
.
มาพร้อมกับ 11 ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารเคลมกับ 11 บริษัทประกันฯ
แชร์เก็บไว้ก่อนไม่ต้องมาตามหาเองทีหลัง ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่แคปชันใต้รูปได้เลย
.
🟢 รวมแผนประกันโควิดเปรียบเทียบมาแล้วว่าดีที่สุด !
เลือกซื้อเลย ตอนนี้ :

คลิก : https://724team.com/399

สำรอง : https://www.724team.com/159

.
📮 การเคลมสินไหม ประกันโควิด-19
สามารถเตรียมเอกสารตามรายละเอียดในโพสนี้
และติดต่อไปยังบริษัทประกันที่ท่านได้ทำประกันไว้
วิธีเคลมประกันโควิด
เอกสารการเคลมประกันโควิด19 บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ดาวน์โหลดเอกสารเคลมประกันโควิด บมจ. กรุงเทพประกันภัย
📌 https://bit.ly/3tZM8IT
เจอจ่าย
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • ใบรับรองแพทย์ และผล LAB จากทางโรงพยาบาล
 • ประวัติและรายละเอียดการรักษา
 • เอกสารอื่นๆ ตามความจําเป็น เช่น สําเนาบัตรประชาชน/หน้าตารางกรมธรรม์

ค่ารักษา

 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • ใบรับรองแพทย์ และผล LAB จากทางโรงพยาบาล
 • ประวัติและรายละเอียดการรักษา
 • ใบสร็จรับเงินฉบับจริง
 • เอกสารอื่นๆ ตามความจําเป็น เช่น สําเนาบัตรประชาชu/หน้าตารางกรมธรรม์
เจ็บป่วยขั้นสุดท้ายโคม่า
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • ใบรับรองแพทย์ และผล LAB จากทางโรงพยาบาล
 • ประวัติและรายละเอียดการรักษา
 • เอกสารอื่น ๆ ตามความจําเป็น เช่น สําเนาบัตรประชาชu/ หน้าตารางกรมธรรม์

TEL: 02-2858888 | EMAIL : (ตรวจพบเชื้อโควิด-19) ส่งเคลมที่ BKI_claim@bangkokinsurance.com,
(เบิกค่ารักษาพยาบาลโควิด) ส่งเคลมที่ bkipa_pa@bangkokinsurance.com, (เบิกกรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้าย) ส่งเคลมที่ BKI_claim@bangkokinsurance.com

เอกสารการเคลมประกันโควิด19 บมจ. เจพีประกันภัย
ดาวน์โหลดเอกสารเคลมประกันโควิด บมจ.เจพีประกันภัย
📌 https://bit.ly/32Uwse9
เจอจ่าย
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • หนังสือผลการตรวจเชื่อโควิด-19
 • ใบรับรองแพทย์
 • สําเนาบัตรประชาชน
 • ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากการ ติดเชื้อโควิด-19
 • แฟ้มประวัติการรักษาของผู้เอาประกันถ้ามี
 • สําเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ (กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19)
 • สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย

TEL: 02-2900555 ciə 5201-5202 | EMAIL: Claimnonmotor@jpinsurance.co.th LINE ID : claimnonmotor
ที่อยู่ : บริษัท เจพีประกันภัย จํากัด (มหาชน) 100/10 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ มี ชั้นที่ 29 ถนนพระราม 9 ขว.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กทม.10310

เอกสารการเคลมประกันโควิด19 บมจ.ทิพยประกันภัย
ดาวน์โหลดเอกสารเคลมประกันโควิด บมจ. ทิพยประกันภัย
📌 https://bit.ly/3nqcxgn
ค่ารักษา
 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญและผลการวินิฉยการรักษา
 • 3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ที่แสดงค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้ารบกับใบเสร็จรับเงิน
 • 4. สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
 • 5. เอกสารหรือหลักฐานที่บริษัทต้องการตามความจําเป็น (ถ้ามี)

เจ็บป่วยขั้นสุดท้ายโคม่า)

 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • 2. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มาจากเชื้อโควิด-19
 • 3. แฟ้มประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี)
 • 4. เอกสารหรือหลักฐานที่บริษัทประกันภัยต้องการตามความจําเป็น (ถ้ามี)

TEL: 02-6601221 EMAIL: claim_ah@dhipaya.co.th Line Official : @tip_claimpa ที่อยู่ : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 1115 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120

เอกสารการเคลมประกันโควิด บมจ. ไทยประกันภัย
ดาวน์โหลดเอกสารเคลมประกันโควิด บมจ. ไทยประกันภัย
📌 https://bit.ly/3nnKEpv
เจอจ่าย
 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • 2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญและผลการวินิจฉัยโรค
 • 3. สําเนาแฟ้มประวัติการรักษาจากสถานพยาบาล
 • 4. ผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
 • 5. สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
 • 6. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย

ค่ารักษา

 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • 2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญและผลการวินิจฉัยโรค
 • 3. สําเนาแฟ้มประวัติการรักษาจากสถานพยาบาล
 • 4. ใบเสร็จต้นฉบับ
 • 5. สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
 • 6. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย

TEL:02-6130100,02-6130123 | EMAIL : tic@thains.com | ที่อยู่ : บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 34/3 อาคารไทยประกันภัยชั้น 6 ซอยหลังสวนถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (คุณเยาวลักษณ์ โพธิพนม ฝ่านสินไหม) หรือเข้าไปที่ไทยประกันตรงได้เลยชั้น 6

เอกสารการเคลมประกันโควิด บมจ. นวกิจประกันภัย
ดาวน์โหลดเอกสารเคลมประกันโควิด บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
📌 http://bit.ly/SMK-covidclaim
ค่ารักษา
 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน
 • 2. ใบรายงานแพทย์ ที่ระบุโว่าเป็นโรคที่ได้รับความคุ้มครอง อาการสําคัญและผลการวินิจฉัย
 • 3. ผลการตรวจเลือด และหรือผลการตรวจจากห้อง LAB (ถ้ามี)
 • 4. ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) ที่แสดงค่าใช้จ่าย
 • 5. สําเนาบัตรประชาชน
 • 6. บัญชีสําหรับโอนเงิน

ชดเชยรายวัน

 • 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน
 • 2.สําเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ ทางราชการออกให้ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
 • 3. สําเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลหรือใบสรุป ค่ารักษาพยาบาลแสดงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • 4. สําเนาใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุการวินิจฉัยและการรักษา
 • 5.สําเนาบัตรประชาชน
 • 6.บัญชีสําหรับโอนเงิน

เจ็บป่วยขั้นสุดท้ายโคมา

 • 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน
 • 2. ใบรายงานแพทย์ ที่ระบุว่าเป็นโรคที่ได้รับความคุ้มครอง อาการสําคัญและผลการวินิจฉัย
 • 3. ผลการตรวจเลือด และหรือผลการตรวจ จากห้อง LAB (ถ้ามี)
 • 4. สําเนาบัตรประชาชน
 • 5. บัญชีสําหรับโอนเงิน

TEL:1748 | EMAIL :claimhealth@navakij.co.th | ที่อยู่ : บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) 100/47-55, 90/3-6
อาคารสาธรนคร ชั้น 25-27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เอกสารการเคลมประกันโควิด19 บมจ. เมืองไทยประกันภัย
ดาวน์โหลดเอกสารเคลมประกันโควิด บมจ. กรุงเทพประกันภัย
📌 http://bit.ly/MTI-formcovid
เจอจ่าย
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • 2.สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน/ใบขับขี่/บัตรข้าราชการ
 • 3. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือ สําเนารับรองโดยโรงพยาบาล
 • 4. ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลแสดงเป็นโควิด-19
 • 5. หนบัญชีสําหรับโอนเงิน

ค่ารักษา

 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • 2. สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน/ ใบขับขี่/บัตรข้าราชการ
 • 3. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และรายการค่าใช้จ่าย สําเนารับรองโดยโรงพยาบาล
 • 4. ประวัติการรักษาทั้งหมดและผลแสดงเป็นโควิด-19
 • 5. หน้าบัญชีสําหรับโอนเงิน

ชดเชยรายวัน

 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • 2. สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน/ใบขับขี่/บัตรข้าราชการ
 • 3. สําเนาใบเสร็จรับเงิน และรายการค่าใช้จ่าย
 • 4. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือสําเนารับรองโดยโรงพยาบาล
 • 5. ประวัติการรักษาทั้งหมดและผลแสดงเป็นโควิด-19
 • 6. หน้าบัญชีสําหรับโอนเงิน

เจ็บป่วยขั้นสุดท้ายโคม่า)

 • 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • 2. สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน/ใบขับขี่/บัตรข้าราชการ
 • 3. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือสําเนารับรองโดยโรงพยาบาล
 • 4. ประวัติการรักษาทั้งหมดและผลแสดงเป็นโควิด-19
 • 5. หน้าบัญชีสําหรับโอนเงิน

TEL: 1484 EMAIL: supitcha.s@muangthaiinsurance.com ที่อยู่ :ฝ่ายสินไหม บมจ. เมืองไทยประกันภัย 252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เอกสารการเคลมประกันโควิด บมจ. วิริยะประกันภัย
📌ดาวน์โหลดเอกสารเคลม บมจ.วิริยะประกันภัย : https://bit.ly/3eOHLdx
เจอจ่าย
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นโรคที่มีสาเหตุ มาจากการติดเชื้อโควิด-19 อาการสําคัญ และผลการวินิจฉัย
3. ผลเลือดและหรือผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ
ค่ารักษา
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
3. ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจ
4. สําเนาหน้ําบัญชีสําหรับโอนเงิน
ชดเชยรายวัน
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าติดเชื้อโควิด-19
3. ผลตรวจเลือด
4. ใบเสร็จรับเงิน ที่จะเรียกร้องค่าชดเชยรายได้ (สามารถใช้สําเนาและรับรองสําเนาได้)
เจ็บป่วยขั้นสุดท้ายโคมา
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโควิด-19 อาการสําคัญ และผลการวินิจฉัย
3. ผลเลือดและหรือผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ
TEL:02-1298792, 02-1298777|EMAIL : ah_cs@viriyah.co.th ที่อยู่ : บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 84/1อาคารวิริยะพันธุ์ โฮลดิงส์ ชั้น 11B แผนกสินไหมทดแทนประกันสุขภาพและอบัติเหตุ
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ขว.บางพลัด ข.บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เอกสารการเคลมประกันโควิด19 บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย
ดาวน์โหลดเอกสารเคลมประกันโควิด บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย
📌 https://bit.ly/3dRVyka
เจอจ่าย
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโควิด-19 (ตัวจริง)
3. สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
4. สําเนาหน้ําสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
5. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจําเป็น (ถ้ามี)
ค่ารักษา
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโควิด-19 (ตัวจริง)
3. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
4. สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
5. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
6. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจําเป็น (ถ้ามี)
ชดเชยรายวัน
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2. ประวัติการรักษาและเอกสารที่แพทย์ลงความเห็นว่ามีผลสืบเนื่องมาจากการติดเชื้อ
3. สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
4. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
5. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจําเป็น (ถ้ามี)
เจ็บป่วยขั้นสุดท้ายโคม่า
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิฉัยวิธีการรักษา และวันที่ได้รับการวินิฉัย
3. สําเนาแฟ้มประวัติการรักาาจากโรงพยาบาล
4. สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
5. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
6. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจําเป็น (ถ้ามี)
Hot Line 1729 | TEL: 02-792555 ที่อยู่ : บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จํากัด(มหาชน) 492,494 ช.รัชดาภิเษก 26 ถนนสามเสนนอก ขว.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กทม.10310
เอกสารการเคลมประกันโควิด19 บมจ. สินมั่นคงประกันภัย
ดาวน์โหลดเอกสารเคลมประกันโควิด บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
📌 http://bit.ly/SMK-covidclaim
เจอจ่าย
1. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญผลการวินิจฉัยและการรักษาของผู้เอาประกันภัย
2. สําเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
ค่ารักษา
1. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญผลการวินิจฉัยและการรักษาและใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
2. สําเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
3. ใบสร็จรับเงินฉบับจริง
4. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
TEL:02-3787000 ต่อ 7124,7025-27] EMAIL : Kanlayanee_w@smk.co.th และ chayanit_p@SMK.CO.TH
ที่อยู่ แผนกประกันสุขภาพ (ส่วนงานสินไหมทดแทน) ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด ชั้น 14 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240
เอกสารการเคลมประกันโควิด19 บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
📌ดาวน์โหลดเอกสารเคลม บมจ. อาคเนย์ประกันภัย : https://bit.ly/3ntJsAL
เจอจ่าย
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญผลการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา
3. ผลจากการตรวจห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)
4. สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
5. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจําเป็น (ถ้ามี)
6. แอดไลน์เพื่อส่งเอกสารเคลมประกันโควิด ได้ที่ LINE : @SEG_CLAIMCOVID หรือสแกนคิวร์อาร์โค้ดได้เลย
Hot Line 1726 กด 7| TEL:02-6311311 ต่อ 5538,5539,5186,5261,5338,5339 ที่อยู่ : ฝ่ายสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพชั้น 8 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด(มหาชน)
เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
เอกสารการเคลมประกันโควิด บมจ. เอเชียประกันภัย
ดาวน์โหลดเอกสารเคลมประกันโควิด บมจ.เอเชียประกันภัย 1950
📌 https://bit.ly/3tQImBz
เจอจ่าย
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงหรือฉบับที่มีการรับรองสําเนาพร้อมประทับตราโรงพยาบาล
3. ผลการตรวจเชื่อโควิด-19
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
ค่ารักษา
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญผลการวินิจฉัยโรควิธีการรักษา
3. ผลการตรวจโรคติดเชื้อโควิด-19 จากห้อง LAB
4. ใบเสร็จรับเงิน
5. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจําเป็น (ถ้ามี)
ชดเชยรายวัน
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญผลการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา
3. สําเนาใบเสร็จรับเงิน ที่แสดงค่าใช้จ่าย
4. แฟ้มประวัติการตรวจรักษา
5. ผลการตรวจโรคติดเชื้อโควิด-19จากห้อง LAB
6. เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจําเป็น (ถ้ามี)
เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย โคม)
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญผลการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา
3. ผลการตรวจโรคติดเชื้อโควิด-19 จากห้อง LAB
4. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจําเป็น(ถ้ามี)
5. แฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล
TEL:02-8693399] ที่อยู่ : บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จํากัด (มหาชน) ฝ่ายเคลม(covid))
183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ชัน12 ถ.ราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
อ้างอิงจาก 724market กราบขอบคุณมาณโอกาศนี้ครับ ครบถ้วนจริงๆ