“วิริยะประกันภัย” จะยุติการขายประกันโควิด-19 ซูเปอร์ ชีลด์ แผน2 (599บาท) 30/04/2564

วิริยะปิดรับประกันโควิด

ประกันโควิดของ “วิริยะประกันภัย” จะยุติการขายประกันโควิด-19 ซูเปอร์ ชีลด์ แผน2 (599บาท)

วิริยะปิดรับประกันโควิด

ในวันที่ 30 เม.ย. 64 นี้ เวลา 23.30 น.
ลูกค้าทุกท่าน สามารถสั่งซื้อ ได้ ที่ Link นี้เลยนะคะ คลิก : http://bit.ly/anc159
ตรวจเจอ รับเงินก้อน100,000 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64
เวลา 23.30 น. นี้ เท่านั้น

หมายเหตุ : ลูกค้า ANCBROKER ที่ได้ซื้อประกันโควิด
จากวิริยะประกันภัยไปแล้ว ยังได้รับความคุ้มครอง 1ปี เต็ม

ความคุ้มครอง ซูเปอร์ ชีลด์ แผน 2 (COVID-19 SUPER SHIELD)

 • ซูเปอร์ ชีลด์ แผน 2
  (COVID-19 SUPER SHIELD)
 • รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ
  การติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  100,000 บาท
 • เงินชดเชยกรณีนอน รพ.
  จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  (สูงสุด 14 วัน)
  500 บาท/วัน
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ50,000 บาท
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*
  สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) :
  ไม่คุ้มครอง
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
  จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  (จ่ายตามจริง)
  ไม่คุ้มครอง
 • รับอายุ15วัน – 99ปี
 • กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า : 300,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 99 ปี
2. ผู้เอาประกันต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็น เวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
3. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
4. ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล) และพนักงานบนเรือทุกประเภท
5. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
6. ผู้เอาประกันสามารถซื้อแผนประกันภัยโควิด-19 ซูเปอร์ ชีลด์ ได้ 1 คนต่อกรมธรรม์เท่านั้น และต้องไม่เคยมีแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัย
8. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน

ระยะเวลาที่ยังสามารถเปิดรับทำประกันแผนนี้ได้

 
 
สั่งซื้อได้ที่นี่ ก่อนเวลาหมด หรือปิดรับ