สอบนายหน้าประกันวินาศภัย

สอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

สอบนายหน้าประกันวินาศภัย ติวสอบ เปิด สอบนายหน้าประกันวินาศภัย รอบพิเศษ

สวัสดีครับ สำหรับท่านที่ต้องการ สอบนายหน้าประกันวินาศภัย สามารถดูได้ที่นี่เลยครับ หรือว่าต้องการ ติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ผมมี link เป็น วีดีโอให้เตรียมตัวก่อนสอบกันด้วยครับ

สอบนายหน้าประกันวินาศภัย สามารถสอบได้ที่ไหนบ้าง?

สำหรับกรมการประกันภัยจังหวัด สามารถเช็ครอบสอบได้ที่นี่ครับ รอบสอบ และการสมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย กรมการประกันภัย

 

กำหนดการรับสมัครสอบ
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
สถานที่สอบ
สำนักงาน คปภ.
ถ.รัชดาภิเษก
(ตรงข้ามศาลอาญา)
แผนที่
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
แผนที่
สำนักงาน คปภ.

เชียงใหม่ แผนที่
เชียงราย แผนที่
นครสวรรค์ แผนที่
อุดรธานี แผนที่
นครราชสีมา แผนที่
นครปฐม แผนที่
สุราษฎร์ธานี แผนที่
สงขลา แผนที่
ขอนแก่น แผนที่
อุบลราชธานี แผนที่
ตาก (อ.แม่สอด) แผนที่
สระบุรี แผนที่
ชลบุรี แผนที่
หนองคาย  แผนที่

 

จำนวนรับสมัคร

(รอบละ)
 

20

 

 

80

 

 

10 ถึง 20

ตามความเหมาะสมของสถานที่สอบ

 

วันสอบ
 

สอบวันพฤหัสบดีแรก

และ วันพฤหัสบดีที่สอง

ของเดือน

หรือตามความเหมาะสมของสถานที่สอบ

 

 

สัปดาห์ละ 2 วัน

หรือตามความเหมาะสมของสถานที่สอบ

 

 

จันทร์/พุธ/ศุกร์

หรือตามความเหมาะสมของสถานที่สอบ

 

วันรับสมัคร
 

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น
รับสมัครวันที่ สอบวันที่
1-10 11-20
11-20 21-30
21-30 1-10

 

เวลาสอบ
 

เริ่มสอบรอบเช้า 9.00 น. / เริ่มสอบรอบบ่าย 13.00 น.

นายหน้าประกันชีวิต (เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

นายหน้าประกันวินาศภัย (เวลาสอบ 3 ชั่วโมง)

 

หมายเหตุ เพิ่มเติม ส่วนการสมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

1) ผู้สมัครสอบต้องติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับ user/password ณ สถานที่สมัครสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 10 นาที
2) เมื่อกำหนดเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
3) แต่งกายสุภาพ
4) ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ
5) สนง.คปภ. มีที่จอดรถจำกัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี่
6) ผู้ที่ทำการสมัครสอบ แล้วไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบตามที่สมัครไว้ ติดต่อกัน 7 ครั้ง จะถูกระงับสิทธิในการสมัครสอบ 3 เดือน นับจากวันที่สมัครสอบล่าสุด

การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
• กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบ มิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกในวันทำการถัดไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครสอบได้ในช่วงเวลาประมาณ 9.00 น.
• ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท)
ค่าธรรมเนียมการสอบที่ชำระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (ตามประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันชีวิต และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันวินาศภัย และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓)

การขอรับใบอนุญาต
เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบด้วย
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x 2.5 cm (300×300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาท

สอบบัตรนายหน้ารอบพิเศษศรีกรุง

1. สามารถทำการสมัครสอบผ่านทางสาขาที่จัดสอบ
2. ผู้สมัครสอบต้องผ่านการติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยหรือลงอบรมขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย กับทางบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด มาแล้วเท่านั้น
3. ผู้ที่สามารถสมัครสอบรอบพิเศษได้ ต้องเป็นสมาชิกกับบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด เท่านั้น >>> สมัครสมาชิก ศรีกรุงโบรคเกอร์ <<<

หมายเหตุ
– ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับสมัครสอบกรณีเป็น เจ้าหน้าที่จากทางสถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน
– หากสมาชิกจองสอบแล้วไม่มาสอบตามรอบที่สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือขอย้ายรอบสอบได้และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบรอบต่อไป
– กำหนดการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รอบการสอบ อัพเดทล่าสุด สามารถดูได้ที่นี่ 

ติวสอบบัตรนายหน้า ออนไลน์

สำหรับท่านที่วางแผน จะสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ผมมี  วีดีโอติวสอบ ที่ทาง ศรีกรุงโบรคเกอร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้ กับท่านทีสนใจ สามารถชมออนไลน์ได้เลยครับ

คลิกที่นี่ เพื่อรับชม วีดีโอติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยออนไลน์

สอบบัตรนายหน้ารอบพิเศษศรีกรุง

1. สามารถทำการสมัครสอบผ่านทางสาขาที่จัดสอบ
2. ผู้สมัครสอบต้องผ่านการติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยหรือลงอบรมขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย กับทางบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด มาแล้วเท่านั้น
3. ผู้ที่สามารถสมัครสอบรอบพิเศษได้ ต้องเป็นสมาชิกกับบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด เท่านั้น >>> สมัครสมาชิก ศรีกรุงโบรคเกอร์ <<<

หมายเหตุ
– ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับสมัครสอบกรณีเป็น เจ้าหน้าที่จากทางสถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน
– หากสมาชิกจองสอบแล้วไม่มาสอบตามรอบที่สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือขอย้ายรอบสอบได้และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบรอบต่อไป
– กำหนดการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รอบการสอบ อัพเดทล่าสุด สามารถดูได้ที่นี่