สินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้

สินเชื่อเคลีย์ภาระหนี้
สินเชื่อเคลีย์ภาระหนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

พนักงานประจำ

 • อายุ 21-60 ปี (อายุรวมเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • รายได้ประจำ 15000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป
 • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

สำหรับผู้ประกอบกิจการส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • อายุ 21 – 60 ปี อายุรวมระยะเวลาผ่อน คือต้องไม่เกิน 70 ปี
 • รายได้ประจำเฉลี่ย 100000 บาท ต่อเดือน
 • ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ปีขึ้นไป
สมัครสินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจํา

 1. สําเนาบัตรประชาชน
 2. สําเนาทะเบียนบ้าน
 3. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน เดือนปัจจุบัน
 4. สําเนารายการบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 1. สําเนาบัตรประชาชน
 2. สําเนาทะเบียนบ้าน
 3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสําเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือสําเนาทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนาทะเบียนการค้า หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี (ถ้ามี) หรือหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ (ถ้ามี)
 4. สําเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 2 บัญชี (ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น)