วิธีเตรียมตัว สอบบัตรนายหน้า ประกันวินาศภัย ให้ผ่านแบบง่ายๆ

วิธีเตรียม สอบบัตรนายหน้า ประกันวินาศภัย

Table of Contents

วิธีเตรียมสอบบัตรนายหน้า ประกันวินาศภัย ให้ผ่าน

สำหรับใครที่ต้องการ เริ่มทำธุนกิจ ประกันวินาศภัย เราต้อง สอบบัตรนายหน้า ประกันวินาศภัย ครับ เพื่อให้สามารถทำได้ถูกต้องตามที่กฏฟมายกำหนด และเป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ ประกันวินาศภัย สำหรับบทความนี้จะแนะนำ ผู้ที่ต้องการ สอบบัตรนายหน้า ประกันวินาศภัย ว่ามีขั้นตอน และต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ

วิธีเตรียม สอบบัตรนายหน้า ประกันวินาศภัย

วิธีเตรียมสอบบัตรนายหน้า ประกันวินาศภัย ให้ผ่าน

สำหรับใครที่ต้องการ เริ่มทำธุนกิจ ประกันวินาศภัย เราต้อง สอบบัตรนายหน้า ประกันวินาศภัย ครับ เพื่อให้สามารถทำได้ถูกต้องตามที่กฏฟมายกำหนด และเป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ ประกันวินาศภัย สำหรับบทความนี้จะแนะนำ ผู้ที่ต้องการ สอบบัตรนายหน้า ประกันวินาศภัย ว่ามีขั้นตอน และต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ

สารบัญ เรื่องเรื่องที่ต้องการตรงนี้ได้เลยครับ

สมัครสอบ บัตรนายหน้า

สมัครโบรคเกอร์ก่อน หรือสอบก่อนดี?

ขอแนะนำแบบนี้ครับ ข้อดีของการสมัครโบรคเกอร์ก่อน จะมีข้อดี ที่อยากแนะนำดังนี้

 1. เมื่อมีการอบรม หรือติวสอบสมาชิก นอกจากจะได้อบรมในราคาถูกกว่าแล้ว ยังรู้รอบ หรือสามารถจองได้ก่อน เพราะมีการแจ้งเตือนให้กับสมาชิกก่อน
 2. มีอบรมอื่นๆ หรือเอกสารที่เราสามารถ โหลดมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการ สอบบัตรนายหน้า ประกันวินาศภัย ได้ก่อน ทำให้ มีโอกาศมากกว่า ที่จะสอบผ่าน
 3. สำหรับสมาชิก มีแบบทดสอบให้ทำออนไลน์ได้ และมีอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกที่กำลังต้องการสอบ เป้นมืออาชีพ และเติบโต
 4. สามารถเลือกรอบ และจองติวสอบ หรือรอบอบรมรับบัตรได้ เพราะมีประกาศในกลุ่ม

สำหรับผมคิดว่า เราควร ที่จะสมัคร สมาชิกก่อน เพื่อจะได้รับ ส่วนลด รวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาศที่เราจสอบได้มากขึ้น

นอกจากนี้ในส่วนของ การสอบ และการรับบัตร ค่าธรรมเนียมต่างๆ เท่ากันทุกที่

ขั้นตอนการ สมัครสมาชิก

 1. กรอกข้อมูลการสมัคร ได้ที่นี่ : สมัครสมาชิก เพื่อเตรียมสอบ
 2. เตรียมเอกสาร ประกอบการสมัครสมาชิกดังนี้
  – สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา ตามแบบฟอร์มการสมัคร
  – ค่าสมัคร 200 รายละเอียด ตาม ลิงก์สมัคร
  – จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่นี่ ไลน์แอท worawutch
 3. เมื่อได้รับข้อมูล และเอกสารครบแล้ว ผมจะดำเนินการสมัครให้ครับ ได้รับ รหัสสมาชิก ใน 24 ชั่วโมงและเริ่ม ทำแบบทดสอบได้ฟรีเลยครับ
สมัครสอบ บัตรนายหน้า 2

ขั้นตอนการสมัครเป็นนายหน้า สำหรับบุคคลธรรมดา

สำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้ตามสะดวก เนื่องจากสำนักงานคปภ. ได้กำหนดวัน-เวลาสอบไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

1. การรับสมัครสอบ ดูประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) ซึ่งเป็นการสอบระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาทได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และเดินทางมาสอบในวัน เวลา และสถานที่ที่เลือกไว้

2. สำหรับหัวข้อวิชาที่จะต้องสอบประกอบด้วย

2.1 จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ข้อ
2.2 หลักการประกันวินาศภัย 70 ข้อ
2.3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
2.4 พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ
***เกณฑ์ในการสอบผ่าน ข้อ 2.1 ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ข้อ 2.2-2.4 ได้คะแนน 3 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 60%

3. การตรวจผลสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน คปภ.(www.oic.or.th) โดยเข้าไปที่เมนู “ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย” คลิ้กเลือก “ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย” เลือกประเภทที่สมัครสอบภายใต้หัวข้อ “ตรวจสอบผลสอบ”

4. ในกรณีที่สอบผ่าน นายหน้าประกันชีวิตสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงานคปภ. ทั่วประเทศ

5. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด และผู้ขอรับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อคำขอรับใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง เอกสารประกอบด้วย

5.1 คำขอรับใบอนุญาต
5.2 สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
5.3 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
5.4 สำเนารับรองการศึกษาวิชาการประกันชีวิตไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
5.5 ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (กรณีใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ)
5.6 หนังสือลาออกจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัท (กรณีใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ)
5.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x2.5 cm (300×300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)

6. เมื่อสำนักงาน คปภ. ตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสารหลักฐานประกอบคำขอเรียบร้อยแล้วและหากคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง จะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาต 300บาท โดยใบอนุญาตที่ออกครั้งแรกจะมีอายุ 1 ปี

7. การต่ออายุใบอนุญาต สามารถต่ออายุได้ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ (วันหมดอายุดูในใบอนุญาต) และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อคำขอต่ออายุใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง โดยติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่สำนักงาน คปภ. ทุกแห่งทั่วประเทศ เอกสารในการต่ออายุประกอบด้วย

7.1 คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
7.2 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (กรณีเปลี่ยนที่อยู่)
7.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
7.4 หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)

หลักสูตรการอบรม เพื่อต่ออายุบัตรนายหน้า

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่อบัตรนายหน้า ครั้งที่ 1-3 ต้องมีการอบรมไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
– โดยอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับนายหน้าประกัน,การเงิน,การบริหารความเสี่ยงระดับบุคคล ฯลฯ

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่อบัตรนายหน้า ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ต้องมีการอบรมไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง (โดยแบ่งหลักสูตรการอบรมดังนี้
Pillar 1 อบรมความรู้พื้นฐานประกันภัย (9 ชั่วโมง)
Pilar 2 อบรมด้านเทคนิค และการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ (ไม่จำกัดชั่วโมง)
Pillar 3 อบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณด้านประกันภัย (6 ชั่วโมง)

*กรณีมีคุณวุฒิสามารถนำมาลดหย่อนชั่วโมงการอบรมได้ !
-สอบผ่านคุณวุฒิที่ใช้ประกอบอาชีพประกันภัย
– มีคุณวุฒิ จบ ป.โท ขึ้นไปทุกสาขา
– กรณีเป็นหรือเคยเป็นวิทยากรหรืออาจารย์ ในหลักสูตรการอบรม
สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนต่อใบอนุญาตฯ
*การเข้าสัมนาในวิชาที่เกี่ยวข้อง กับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย นับจำนวนชั่วโมงให้ไม่เกิน 25 ชั่วโมง

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย

เอกสารประกอบ
1.คำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ พร้อมใบอนุญาตฉบับเดิม
2.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา (กรณีย้ายที่อยู่)
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)
5.ข้อมูลผลการอบรมจากหน่วยงานที่จัดอบรม (Electronic file)

หมายเหต : ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อคำขอต่ออายุและรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่นด้วยตนเอง

สมัครสอบ บัตรนายหน้า 3

ดาวน์โหลดคู่มือการเตรียมสอบบัตรนายหน้า

 ลักการประกันวินาศภัย
 คู่มือการสอบบัตรนายหน้า
 คู่มือเตรียมสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้า 

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบบัตรนายหน้า

 ความรู้ทั่วไป
 จรรยาบรรณ ชุดที่1
 จรรยาบรรณ ชุดที่2
 จรรยาบรรณ ชุดที่3
 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ชุดที่1 
 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ชุดที่2
 ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 ประกันภัยรถยนต์ ชุดที่1
 ประกันภัยรถยนต์ ชุดที่2
 ประกันอัคคีภัย ชุดที่1
 ประกันอัคคีภัย ชุดที่2
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่1
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่2
 วิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
 ลักกฎหมาย

ทดลองทำแบบทดสอบ ออนไลน์ได้แบบนี้

ใครที่ต้องการสอบบัตรนายหน้า ประกันวินาศภัย หรือ นายหน้า ประกันชีวิต สามารถเข้ามาทดลองทำแบบทดสอบออนไลน์ได้นะครับ วิธีการตามนี้เลย

อย่างแรก ให้เราสมัครสมาชิกกับศรีกรุงโบรคเกอร์ มีค่าสมัคร 200 นะครับ  สมัครคลิกที่นี่ได้เลยครับ : สมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์  ใครที่สมัครแล้ว ก็ทำตามได้เลย

 1. มาที่เว็บไซต์ ศรีกรุงโบรคเกอร์  และทำตาม วีดีโอได้เลยคร้าบบ

สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ทดลองทำข้อสอบออนไลน์ฟรี

สมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ 

มีบัตรนายหน้า แล้ว ผมขอแนะนำโปรคเกอร์ ที่ผมทำอยู่ดังนี้ครับ

สำหรับคนที่สอบบัตรผ่านแล้ว เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย สามารถ ส่งงานหรือขายได้หลายที่ครับ ที่ต้องทำหลายที่เพื่อที่เราจะได้แนะนำให้กับลูกค้าได้ และเป็นทางเลือกที่ดี เพราะว่า แต่ละที่มีข้อดีในการทำงาน และมี แพคเกจที่ต่างกัน

ศรีกรุงโบรคเกอร์ (ไม่ว่าจะมีบัตร หรือไม่มีบัตร ก็สมัครได้ครับ )

สมัครคลิกที่นี่ได้เลยครับ : สมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ สำหรับเอกสารการสมัคร และขั้นตอนการสมัคร สามารถดูได้จากฟอร์มการสมัครเลยครับ มีค่าสมัคร 200 แต่มีอบรม และมีการพัฒนาตัวแทนที่ดีมาก

จุดเด่น ของศรีกรุงโบรคเกอร์

 • ค่าสมัคร 200 ไม่เสียเปล่า เป็นค่าประกันอุบัติเหตุให้เรา 1 ปี
 • มีพนักงานตอบไลน์ตอลด 24 ชั่วโมงส่งงานได้ตลอด
 • มีส่วนของ Affiliate ให้ทำ เช่น ขายรถมือสองคอม 10000 หรือว่า บัตรเครดิต ฯลฯ
 • มีแบบประกันที่หลากหลาย ให้เลือกได้
 • มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำการทำงาน และมีอบรมให้ความรู้ดีมาก

แฟร์ดี ทีม fairdeenetwork.com (ไม่ว่าจะมีบัตร หรือไม่มีบัตร ก็สมัครได้ )

สมัครคลิกที่นี่ได้เลยครับ : สมัครสมาชิกแฟร์ดี สำหรับเอกสารการสมัคร และขั้นตอนการสมัคร สามารถดูได้จากฟอร์มการสมัครเลยครับ ไม่มีค่าสมัคร

จุดเด่น ของ แฟร์ดี Fairdee 

 • สมัครออนไลน์ได้ทันที ที่นี่ สมัครออนไลน์ฟรี
 • ไม่มีค่าสมัคร ตลอดชีพ
 • ค่าคอม หรือส่วนลดเริ่มต้น สูง
 • เหมาะกับ ซื้อใช้หรือแนะนำ
 • มีค่าแนะนำ 2% เริ่มต้นได้ง่าย
 • ไม่มีบัตร มียอดถึง ปรับระดับได้
 • มีบริการผ่อนเงินสดให้กับลูกค้า มากสุด 12 งวด

เอ เอ็น ซี โบรคเกอร์ (ไม่ว่าจะมีบัตร หรือไม่มีบัตร ก็สมัครได้ )

สมัครคลิกที่นี่ได้เลยครับ : สมัครสมาชิกเอเอ็นซี สำหรับเอกสารการสมัคร และขั้นตอนการสมัคร สามารถดูได้จากฟอร์มการสมัครเลยครับ ไม่มีค่าสมัคร ตลอดชีพ และเริ่มขายได้เลย

จุดเด่น ของ เอ เอ็น ซี โบรคเกอร์

 • สมัครออนไลน์ได้ทันที ที่นี่ สมัครออนไลน์ฟรี
 • ไม่มีค่าสมัคร ตลอดชีพ
 • ค่าคอม หรือส่วนลดเริ่มต้น สูง
 • เหมาะกับ ซื้อใช้หรือแนะนำ
 • มีประกันรายเดือนขาย
 • มีระบบ affiliate

ไอ บี เอส ซี โบรคเกอร์ (ไม่ว่าจะมีบัตร หรือไม่มีบัตร ก็สมัครได้ )

สมัครคลิกที่นี่ได้เลยครับ : สมัครสมาชิก ไอบีเอสซี โบรคเกอร์ สำหรับเอกสารการสมัคร และขั้นตอนการสมัคร สามารถดูได้จากฟอร์มการสมัครเลยครับ ไม่มีค่าสมัคร ตลอดชีพ และเริ่มขายได้เลยครับ

จุดเด่น ของ ไอ บี เอส ซี โบรคเกอร์

 • สมัครออนไลน์ได้ทันที ที่นี่ สมัครออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าสมัคร
 • ไม่มีค่าสมัคร ตลอดชีพ
 • มีค่าแนะนำ และมีค่าบริหารทีม

จากที่ทำอยู่ ผมแนะนำให้ สมัคร สำหรับการเริ่มทำ เพราะว่าเราจะได้รู้เลยว่า มีอะไรที่เราทำได้บ้าง และเลือกสินค้ามาขายได้ จากหลายๆที่ สมัครทุกที่ข้างต้น จะมีของศรีกรุงที่เดียวที่มีค่าสมัคร 200 แต่ก็คุ้มกับการอบรม และระบบการทำงานครับ