ประกันโควิดเจอจ่ายจบ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลทำได้

ประกันโควิดเจอจ่ายจบ4.5แสน

ประกันโควิดเจอจ่ายจบ รับได้ทุกอาชีพ มาแวะตรงนี้ได้เลยยยย

มีสอบถามมาว่า อันที่รับได้ทุกอาชีพ และมีเจอจ่ายจบ และอีกหลายคำถามครับ เช่น ถ้ามีประกันอยู่ 5 ที่แล้วต้องเคลม จะทำอย่างไรดี มาดูกันครับ ตอนนี้ที่รับได้ทุกอาชีพ มีดังนี้ 4 ที่ครับ กรุงเทพประกันภัย อาคเนย์ประกันภัย เอเชียประกันภัย ไทยประกันภัย รับได้ทุกอาชีพ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ นี่ครับ 724team.com/399

กรณีเคลมประกัน ถ้าทำ 5 ที่ แล้วเกิดต้องเคลม จะทำอย่างไร?

ใช้สำเนาได้ครับ โดย เอกสารสำเนาทุกฉบับ ต้องประทับตรา โรงพยาบาล และลงลายมือชื่อ แพทย์ตรวจรักษาครับ ทำการส่งเอกสารให้กับ บริษัทประกันตามช่องทาง ของแต่ละบริษัทได้เลยครับ

ประกัน เจอจ่ายจบ ทำได้ทุกอาชีพ มีของที่ไหน ราคาเท่าไหร่บ้าง มาดูกันเลยครับ

ประกันโควิดของกรุงเทพประกันภัย
ประกันโควิดกรุงเทพประกันภัย
สำหรับ ประกันโควิดของกรุงเทพประกันภัย จะสังเกตุได้ว่า ขาดช่องชดเชยรายได้อย่างเดียวครับ เรียกว่าครบสุด และถือว่า เป็นแผนขายดีด้วย

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด-100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. รับประกันภัยทุกอาชีพ
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
5. แผนประกันภัยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี

ข้อยกเว้น
1. ไม่คุ้มครองการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ไม่คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

หมายเหตุ
1. กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน สำหรับความคุ้มครองกรณีตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์
3. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
4. บุคคลในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส (รวมถึงคู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนสมรส) บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หลาน และปู่ย่าตายายของผู้ได้รับความคุ้มครอง รวมถึง บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พี่น้องของคู่สมรสของผู้ได้รับความคุ้มครอง
5. สถานที่เอาประกันภัย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือที่อยู่ปัจจุบันของผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย อย่างใดอย่างหนึ่ง
6. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์แล้ว

ซื้อเลย คลิก : https://724team.com/399  | สำรอง : https://www.724team.com/159

บริษัทที่ 2 ประกันโควิด ของ อาคเนย์ประกันภัย รับได้ทุกอาชีพ

อาคเนย์ประกันภัย

สำหรับ ประกันโควิดของอาคเนย์ จะมีแผนที่ คุ้มครองเจอจ่าย 2 แสนครับ ซึ่งถือว่าเยอะที่สุด มากที่สุดกว่า ทุกแผนประกันตอนนี้

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ)
  2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-99 ปี (คำนวณอายุ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน – ปี พ.ศ. เกิด)
  3. ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ covid-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หาย จากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
  4. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโดยจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน รวมทุกช่องทางและโครงการที่ทำประกันภัยภายใต้ แผนความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
  5. บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติด เชื้อไวรัส covid-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ ทั้งนี้ หากพบว่ามีการแถลงในใบคำขอ บริษัทฯ จะไม่รับประกันภัย รวมถึง แผนการเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในอีก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ รายชื่อประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ และรวมถึง ประเทศอื่นๆ ที่ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ COVID-19
  6. ผู้เอาประกันภัยถือสัญชาติไทยเท่านั้น

ซื้อเลย คลิก : https://724team.com/399  | สำรอง : https://www.724team.com/159

ประกันโควิดไทยประกัน02

ประกันโควิดไทยประกันภัย

ประกันโควิดของไทยประกันภัย รับทุกอาชีพ สามารถทำได้ 1 คน 2 กรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาก่อนเอาประกันภัย
3. บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง และไม่รับผู้ที่มีอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิต หรือพิษสุราเรื้อรังและผู้ติดสารเสพติด โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเบาหวาน, โรคมะเร็ง, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรควัณโรคปอด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคตับแข็ง, โรคตับวาย
4. ระยะเวลาไม่คุ้มครอง 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก สำหรับลูกค้าต่ออายุไม่มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง ยกเว้นกรณีลูกค้าขาดต่ออายุเกิน 7 วัน
5. ผู้เอาประกันภัยต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย และมีสัญชาติไทยเท่านั้น
6. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 2 กรมรรรม์ (กรณี ลูกค้าซื้อเกิน 2 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
7. ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ

ข้อยกเว้น
1. ไม่รับประกันภัยการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสารารณสุข และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสารารณสุข
3. ไม่รับประกันภัยสำหรับคนพิการทุกกรณี

หมายเหตุ
1. เอกสารชุดนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และ ข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์อื่น ๆ และรวมถึงเบี้ยประกันภัยได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

ซื้อเลย คลิก : https://724team.com/399  | สำรอง : https://www.724team.com/159

สำหรับ อาชีพพิเศษ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ถ้าซ์้อความคุ้มครอง สูงสุด

ราคา ดังนี้ กรุงเทพแผน 859+ อาคเนย์ 1037 + ไทยประกัน แผน 471 + 471 = 2838 บาท คุ้มครองเจอจ่ายจบ ที่ 450,000 บาท เมื่อเจอการติดเชื้อ และมีการรับรองจาก ทางการแพทย์ครับ โดย ใช้สำเนาได้ครับ โดย เอกสารสำเนาทุกฉบับ ต้องประทับตรา โรงพยาบาล และลงลายมือชื่อ แพทย์ตรวจรักษา ทำการส่งเอกสารให้กับ บริษัทประกันตามช่องทาง ของแต่ละบริษัทได้เลยครับ