วิธีการลงทะเบียนรับเงินคืน แจ้งยกเลิกกรมธรรม เอเชียประกันภัย

วิธีรับเงินคืนจาก เอเชียประกันภัย
ประกันรถยนต์ชั้น 3
ประกันภัย รถยนต์ ชั้น 3 มิตรแท้ ราคา 2299

ประกันรถยนต์ชั้น 3 มิตรแท้ประกันภัย ประกันภัย รถยนต์ [อ่านต่อ]

อัพเดท 17 มกราคม 2565

💥 เอเชีย หมดความคุ้มครองไปตั้งแต่ 15/12/64 ที่ผ่านมา
หากเกิดเหตุหลังจาก 15/12/64 ไม่่ว่าจะเป็นติดเชื้อโควิด เกิดเหตุชน หากยังคงถือกรมธรรม์อยู่ ไม่มีผลความคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้นแล้วค่ะ

วันที่ 14/02/65 คือวันที่ต้องยื่นเรื่องวันสุดท้ายเพื่อเรียกเงินสินไหม สำหรับคนที่มีเหตุก่อนวันที่ 15/12/64 เท่านั้น

https://rps-sev.gif.or.th/Login
——————————

💥 เดอะวันประกันภัย (สินทรัพย์ประกันภัย)
วันคุ้มครองวันสุดท้าย คือ วันที่ 15/02/65 นี้ หากเกิดเหตุหลังจากนี้แล้ว ไม่มีความคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น

และให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 14/04/65 กับกองทุนประกันวินาศภัย

https://rps-sev.gif.or.th/Login

วิธีการลงทะเบียนรับเงินคืน แจ้งยกเลิกกรมธรรม เอเชียประกันภัย

ท่านใดที่ได้ทำประกันภัยไว้กับ เอเชียประกันภัย สามารถลงทะเบียนเพี่อรับเงินคืนได้ครับ ตามประกาศนี้

อย่างแรกมาที่ link นี้ครับ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนกรณี เอเชียประกันภัยปิดกิจการ 

https://onlineservice11.oic.or.th/oicform/Index

กรณี่ที่เว็บเปิดไม่ได้ ให้สอบถามทางไลนแอท @OICConnect

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน ถอนใบอนุญาตเอเชียประกันภัย

การช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชีย

เอกสารการขอรับชำระหนี้จากกองทุนฯ

ขั้นตอนที่ใช้เบิกประกันกับบริษัทเอเชีย

ขอเงินเบี้ยประกันบริษัทเอเชียได้จากใคร

เคลมประกันโควิดจากบริษัทเอเชียอย่างไร

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชี โดยสามารถยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชีได้ที่กองทุนประกันวินาศภัย ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2791-1444 ต่อ 11-15 และ 21-24

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)

          ขอแจ้งให้ท่าน ในฐานะผู้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1936/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) โดยได้แต่งตั้งให้ “กองทุนประกันวินาศภัย” เป็นผู้ชำระบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (link คำสั่ง)

          อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ท่าน ในฐานะผู้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท เอเชียฯ สามารถเลือกแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้กับบริษัท เอเชียฯได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว ท่านสามารถแสดงเจตนา ผ่านช่องทาง web application นี้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านถืออยู่ ให้เป็นไปตามแนวทางหนึ่งแนวทางใดที่ท่านเลือก ซึ่งสำนักงาน คปภ. โดยกองทุนประกันวินาศภัยได้มอบให้สำนักงาน คปภ. ดำเนินการได้กำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็น 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1

กรมธรรม์ประกันภัยมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว

  • ได้ยื่นเรียกร้องความเสียหายต่อบริษัทแล้ว ให้ยื่นขอรับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง ตามที่ได้มีการอนุมัติค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว
  • ยังไม่ได้ยื่นเรื่องเรียกร้องความเสียหายต่อบริษัท ให้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยในการรับเรื่องยื่นคำขอรับชำระหนี้ รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อส่งต่อให้กับกองทุนประกันวินาศภัย ต่อไป

กรณีที่ 2

กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่
ท่านสามารถเลือกใช้สิทธิได้ ดังนี้

  • นำเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือไปซื้อความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะภาวะโคม่า ในวงเงินความคุ้มครอง 300,000 บาท โดยมีเบี้ยประกันภัย 300 บาท (หากเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือไม่ถึง 300 บาท จ่ายส่วนที่ขาดเพิ่มให้ครบ 300 บาท) หรือ
  • นำเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือไปซื้อความคุ้มครองกับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีก 10% ของกรมธรรม์ใหม่ แต่ไม่เกิน 500 บาท ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หรือ
  • ขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัย ให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่

กรณีที่ 3

กรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ นอกจากกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ท่านสามารถเลือกใช้สิทธิได้ ดังนี้

  • นำเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัยได้จากบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
  • ขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัย ให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่

รับทราบข้อมูล และข้อกำหนดการใช้งาน