เคลมประกันโควิดกรุงเทพประกันภัย

เอกสารเคลมประกันโควิด

ขั้นตอนการเคลมประกันโควิด กรุงเทพประกันภัย

เอกสารการเคลมประกันโควิดกรุงเทพประกันภัย 

มีลูกค้าหลายท่าน สอบถามมาเรื่อง เอกสารเคลมประกันโควิด กรุงเทพประกันภัย และเอกสารเคลมประกันโควิด บริษัท อื่นๆ ต้องใช้อะไรบ้างและกรอกข้อมูลอย่างไร ผมเอาข้อมูลเอกสาร และเอกสารประกอบสำหรับการเคลมประกันโควิดมาฝากกันครับ ใครที่ต้องเคลมประกันโควิด ผมแนะนให้สำเนา หรือว่าถ่ายภาพเอาไว้ด้วยนะครับ เผื่อในกรณีเอกสารหายครับ จะได้ยืนยันได้ ว่าเราได้ส่งเอกสารไปแล้ว

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม 

 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล ฉบับจริง 

 3. ผลการตรวจติดเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการ(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ฉบับจริง 

 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 5. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)

*กรณีเข้าการรักษาในระบบ Home Isolation & Community Isolation หากไม่มีใบรับรองแพทย์ สามารถใช้เพียงเอกสารแสดงผลการติดเชื้อแบบ RT-PCR จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้

ไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับโรงพยาบาลในเครือ  ดูรายชื่อโรงพยาบาล

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม 
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล ฉบับจริง 
 3. ผลการตรวจติดเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการ(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ฉบับจริง 
 4. สำเนาแฟ้มประวัติการรักษาพยาบาล พร้อมประทับตราโรงพยาบาล 
 5. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน (รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล) 
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 7. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 8. การเคลมเงื่อนไขนี้จำเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงไปตามที่อยู่ของบริษัทประกัน

*กรณีเข้าการรักษาในระบบ Home Isolation & Community Isolation สามารถใช้เอกสารใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกได้

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม 
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล ฉบับจริง 
 3. ผลการตรวจติดเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการ(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ฉบับจริง 
 4. สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราโรงพยาบาล) 
 5. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตราในทะเบียนบ้านกรณีเสียชีวิต) ของผู้เอาประกันภัย
 6. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
 7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
 8. สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต) (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
 9. การเคลมเงื่อนไขนี้จำเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงไปตามที่อยู่ของบริษัทประกัน

*กรณีเข้าการรักษาในระบบ Home Isolation & Community Isolation ใช้เอกสารใบรายงานแพทย์ที่ระบุว่าการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่าและ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม 
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล ฉบับจริง 
 3. ผลการตรวจติดเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการ(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ฉบับจริง 
 4. สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราโรงพยาบาล) 
 5. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน (รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล) 
 6. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 8. การเคลมเงื่อนไขนี้จำเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงไปตามที่อยู่ของบริษัทประกัน

*กรณีเข้าการรักษาในระบบ Home Isolation & Community Isolation บริษัทประกันจะจ่ายค่าชดเชยให้เฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข เช่น ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 หรือน้ำหนักตัวมากกว่า 90 กิโลกรรม) ผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่โรคปอดอุดตันเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD Stage 3,4) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่นๆตามดุลพินิจของแพทย์ โดยจะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่เกิน 14 วัน

ส่วนสินไหมทดแทนอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ
ฝ่ายสินไหมทดแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

bki_claim@bangkokinsurance.com

หรือผ่าน Application “BKI icare” โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android

02-285-8423,

ต่อ 8432, 8433, 8458, 7442,7443, 7440, 7449, 7446, 8434, 8457

 
 1. หลังจากส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทประกันจะดำเนินการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 15-30 วันทำการ ไม่รวมวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ)
 2. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลส่วนเคลมสินไหมได้ที่ 02-285-8423, 8433, 8458, 7442,7443, 7440, 7449, 7446, 8434, 8457

รายละเอียดเพิ่มเติม จากเว็บกรุงเทพประกันภัย สามารถดูได้ที่ 
https://www.bangkokinsurance.com/claim/request-compensation-covid19

 

ซื้อประกันโควิดไว้หลายบริษัท เช็คเอกสารเคลมของแต่ละที่ได้ที่นี่
เอกสารเคลมประกันโควิดทุกบริษัท