วิธี และเอกสารการเบิกประกันสังคม ทำฟัน ทันตกรรม

วิธีเบิกประกันสังคม ทำฟัน ทันตกรรม

Table of Contents

วิธี และเอกสารการเบิกประกันสังคม ทำฟัน ทันตกรรม

สวัสดีครับ พอดีมีถามกันเข้ามาเรื่อง การเบิกประกันสังคม กรณีที่เราไปทำฟัน มา แล้วสำรองจ่ายไป บริษัทไม่ไปเบิกให้ ก็เข้ามามุงตรงนี้ได้เลยครับ หลังจากที่โทร .1506 อยู่ 3 รอบ ไม่มีใครรับ เลยใช้การ chat เอา สะดวกดีครับ ตอบไวด้วย ดีมาก ได้คำตอบดังนี้ครับ กรณี การเบิกเงินค่าทำฟัน

ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเบิกทันตกรรม สำหรับผู้ประกันตนชาวไทย

เอกสารของประกันสังคม โหลดได้ที่นี่ เลือกแบบได้เลย โหลดเอกสาร เบิกประกันสังคม

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01) หรือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ใบรับรองแพทย์ (หรือให้แพทย์ระบุใน สปส.2-01 หรือ สปส. 2-16)
 4. ใบเสร็จรับเงิน
 5. สำเนาเวชระเบียนการรักษาพยาบาลกรณีผู้ประกันตนไม่ได้มายื่นคำขอฯ ด้วยตนเอง (ใช้เฉพาะกรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้)
 6. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลด้วย
 7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี ใช้ได้ 10 ธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม  คือ
  1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ■ KTB
  2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ■ BAY
  3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ■ BBL
  4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ■ SCB
  5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ■ KBANK
  6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ■TTB
  7. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ■ IBANK (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2550)
  8. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ■ CIMB เดิมคือ ไทยธนาคาร
  9. ธนาคารออมสิน
  10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  11. PromptPay (พร้อมเพย์) เลขประจำตัวประชาชน (เริ่มให้บริการ ตั้งแต่ 12/09/2565 เป็นต้นไป)

ระยะเวลาและสถานที่ในการยื่นเรื่อง สำหรับผู้ประกันตนที่ใช้บริการสำหรับกรณีทันตกรรม

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ให้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ภายในระยะเวลา 2 ปี  นับแต่วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน ยื่นที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)
กรณีผู้ประกันตนไม่สามารถยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 
กรณีให้บุคคลอื่นยื่นเรื่องแทน 
 • กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16) พร้อมลงลายมือชื่อ ด้วยตนเอง
 • เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานที่แนบทั้งหมดด้วยตนเอง พร้อมแนบเอกสารฉบับจริง **กรณีให้บุคคลอื่นยื่นเรื่องแทนไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ**
กรณีส่งทางไปรษณีย์ 
 • กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16) พร้อมลงลายมือชื่อ ด้วยตนเอง
 • เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานที่แนบทั้งหมด ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องแนบเอกสารฉบับจริง ยกเว้น ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงิน ที่ต้องใช้ฉบับจริง
 • ส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือว่า แชทก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ ^^

สำหรับใครที่ส่งจดหมาย ดูที่อยู่ได้ที่นี่ครับ https://sites.google.com/site/sso6132040030/33

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง  0-2622-2500-17   โทรสาร 0-2622-2626

     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

ตั้งอยู่ : อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 4 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  10200

สถานที่ : ภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขต
ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร สัมพันธวงศ์

ฝ่ายอำนวยการ 0-2622-2525
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2622-2518
งานการเงินและบัญชี 0-2622-2522
งานเงินสมทบ 0-2622-2528
งานทะเบียนและประสานการแพทย์ 0-2622-2520

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

หมายเลขโทรศัพท์   :  เบอร์กลาง  0-2954-2577   โทรสาร  0-2954-4869

     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

ตั้งอยู่ : เลขที่ 70 ซอย 10 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900
สถานที่ : ตรงข้ามประชาชื่น 44 ใกล้โรงเรียนเพชรรัตน์

รับผิดชอบเขต
จตุจักร ดอนเมือง บางซื่อ บางเขน หลักสี่

ฝ่ายอำนวยการ 0-2954-4864
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2954-4804
งานการเงินและบัญชี 0-2954-4807
งานเงินสมทบ 0-2954-2825
งานทะเบียนและประสานการแพทย์ 0-2954-2586

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง 0-2248-4867,0-2245-1220  โทรสาร 0-2245-3907

     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

ตั้งอยู่ :อาคาร 12 ชั้น กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ  10400
สถานที่ : บริเวณกระทรวงแรงงานอาคารสำนักงานประกันสังคม

รับผิดชอบเขต
ดินแดง  พญาไท ราชเทวี  ห้วยขวาง

ฝ่ายอำนวยการ 0-2248-1318
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2245-4008
งานการเงินและบัญชี 0-2245-4012
งานเงินสมทบ 0-2245-4440
งานทะเบียนและประสานการแพทย์ 0-2245-4101

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง 0-2634-0180-95  โทรสาร 0-2634-0192-7

     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4

ตั้งอยู่ :เลขที่ 144/18-22 ซอยสีลม 10  ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500
* จุดสังเกต : ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ *

รับผิดชอบเขต
บางรัก  ปทุมวัน

ฝ่ายอำนวยการ 0-2634-0973-4
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2634-0250-2
งานการเงินและบัญชี 0-2634-0198-9
งานเงินสมทบ 0-2634-0325
งานทะเบียนและประสานการแพทย์ 0-2634-0971-2

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

หมายเลขโทรศัพท์  : เบอร์กลาง  0-2476-8787, 0-2476-9016, 0-2476-9982  โทรสาร 0-2476-8871

     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

ตั้งอยู่ :เลขที่ 309, 311  ซอยรัชดา 6  ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ   10600
** จุดสังเกต : อยู่ในซอยรัชดา 6 **

รับผิดชอบเขต
คลองสาน  ธนบุรี  บางกอกน้อย  บางกอกใหญ่  บางพลัด

ฝ่ายอำนวยการ 0-2476-8787
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2476-9984
งานการเงินและบัญชี 0-2476-9979
งานเงินสมทบ 0-2468-8739
งานทะเบียนและประสานการแพทย์ 0-2476-9985

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง  0-2455-8989 (จำนวน 13 คู่สาย)

     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6

ตั้งอยู่ :เลขที่  140/1  อาคารทาคูนิ ชั้น 4-5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค  กรุงเทพฯ   10160
** จุดสังเกต : ซอยโครงการบ้าน The Plant **

รับผิดชอบเขต
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค ภาษีเจริญ  หนองแขม

ฝ่ายอำนวยการ 0-2455-8989 กด 5

0-2455-4897

โทรสาร 0-2455-4898

งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2455-8989 กด 2

0-2455-6768

โทรสาร 0-2455-4896

งานการเงินและบัญชี 0-2455-8989 กด 4

0-2455-6769

งานเงินสมทบและตรวจสอบ 0-2455-8989 กด 1

0-2455-6770

โทรสาร 0-2455-4881

งานทะเบียนและประสานการแพทย์ 0-2455-8989 กด 328-338

0-2455-6771

โทรสาร 0-2455-4881


สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง  0-2415-0995  โทรสาร  0-2415-8488

     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

ตั้งอยู่ :เลขที่ 17 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ  10150
* จุดสังเกต : ตรงข้ามตลาดสด DK *

รับผิดชอบเขต
จอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน  ราษฎร์บูรณะ

ฝ่ายอำนวยการ 0-2415-7371
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2415-7704
งานการเงินและบัญชี 0-2415-7049
งานเงินสมทบ 0-2415-0569
งานทะเบียนและประสานการแพทย์ 0-2415-3836

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง 0-2743-3690   โทรสาร 0-2743-3817

     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8

ตั้งอยู่ :อาคารไอทีเอ็ม เลขที่ 255 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

รับผิดชอบเขต
บางนา ประเวศ พระโขนง  สวนหลวง

ฝ่ายอำนวยการ 0-2743-3815
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2743-3731
งานการเงินและบัญชี 0-2743-3767
งานเงินสมทบ 0-2743-3784
งานทะเบียนและประสานการแพทย์ 0-2743-3710

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง 0-2733-4111-20  โทรสาร  0-2379-2836

     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9

ตั้งอยู่ :เลขที่ 10/1273-8 ถนนนวมินทร์(สุขาภิบาล1) แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ   10240
** สถานที่ : ใกล้สุดคุ้ม **

รับผิดชอบเขต
คันนายาว  บางกะปิ  ลาดพร้าว วังทองหลาง  บึงกุ่ม

ฝ่ายอำนวยการ 0-2379-2928
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2379-2925
งานกองทุนเงินทดแทน 0-2379-2927
งานการเงินและบัญชี
งานเกี่ยวกับเงินสมทบและงานเร่งรัดหนี้
งานตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง
0-2379-2961
0-2379-2962-63
0-2379-2923
งานทะเบียนและประสานการแพทย์ 0-2379-2833-34

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง 0-2517-9222    โทรสาร   0-2517-9035

     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10

ตั้งอยู่ :เลขที่  555/1-27 หมู่ที่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กทม. 10510
** จุดสังเกต : ตรงข้ามตลาดมีนบุรี **

รับผิดชอบเขต
คลองสามวา   มีนบุรี  ลาดกระบัง  สะพานสูง  หนองจอก  สายไหม

ฝ่ายอำนวยการ 0-2517-9222 ต่อ 201 – 204
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2517-9222 ต่อ 301 – 308
งานการเงินและบัญชี 0-2517-9222 ต่อ 401 – 402
งานเงินสมทบ 0-2517-9222 ต่อ 501 – 512
งานทะเบียนและประสานการแพทย์ 0-2517-9222 ต่อ 601 – 605

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง  0-2294-5958   โทรสาร  0-2294-5504

     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11

ตั้งอยู่ :เลขที่ 2-8 ถนนพระราม 3 ซอย 27 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

รับผิดชอบเขต

ยานนาวา  สาทร  บางคอแหลม

ฝ่ายอำนวยการ 0-2294-5958 ต่อ 401
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน 0-2294-5958 ต่อ 201
งานการเงินและบัญชี 0-2294-5958 ต่อ 206
งานเงินสมทบ 0-2294-5958 ต่อ 405
งานทะเบียนและประสานการแพทย์ 0-2294-5958 ต่อ 308

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12

หมายเลขโทรศัพท์  :  เบอร์กลาง 02 311 5935-9, 02 311 6507-9, 02 311 6527-8

     แผนที่:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12

ตั้งอยู่ : เลขที่ 222 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 2) แขวงพระโขนง  เขตวัฒนา   กทม 10260

รับผิดชอบเขต

วัฒนา  คลองเตย

ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 310 – 313
เบอร์ตรง 02 311 1954
โทรสาร 02 311 1106
งานสิทธิประโยชน์ทดแทน ต่อ 101 – 110
เบอร์ตรง 02 311 6740, 02311 0580
โทรสาร 02 311 6741
งานการเงินและบัญชี ต่อ 201 และ 205
งานเงินสมทบ และกฎหมาย ต่อ 401 – 409
เบอร์ตรง 02 332 7455, 02 311 9717
โทรสาร 02 311 6529
งานทะเบียน ต่อ 301 – 309
เบอร์ตรง 02 311 3529, 02 331 1107
โทรสาร 02 311 6511