ที่ตรวจโควิดฟรี และเสียเงิน เช็คว่าที่ไหนมีบ้าง และต้องมีเงื่อนไขอย่างไร

ที่ตรวจโควิดฟรี

ที่ตรวจโควิดฟรี และเสียเงิน เช็คว่าที่ไหนมีบ้าง และต้องมีเงื่อนไขอย่างไร

โพสนี้ เนื่องจากว่ามีเพื่อน และลูกค้า สอบถามว่า ถ้าเราต้องการเคลม และต้องการไปตรวจ ว่าเราเป็นโควิด แล้ว มีที่ไหน ที่ตรวจโควิดฟรี ราคาเท่าไหร่ในการตรวจ RTPCR ราคาเท่าไหร่ และที่ไหนฟรีบ้าง ดังนั้นผมเลยหา มาให้ และ คิดว่าจะเป็นการช่วย ท่านที่ต้องการข้อมูลเหมือนกันนะครับ จากการ search ได้ข้อมูลดังนี้ครับ

แนะนำว่า ถ้าเป็นไปได้ โทรสอบถาม เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องใช้อีกรอบ เพราะข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดครับ จะได้ไม่เสียเวลา ต้องเตรียมเอกสาร หากเอกสารไม่ครบครับ 


เว็บไซต์ https://covid-lab.co

จะมีข้อมูลการติดต่อ และที่อยู่จังหวัด รวมทั้งหมายเหตุ เช่น รับตรวจวันละไม่เกินกี่ท่าน ราคาเท่าไหร่ หรือ ที่ตรวจโควิดฟรี


ข้อมุลจากทางภาครัฐ https://www.facebook.com/informationcovid19

มีข้อมูลเกี่ยวกับการเคลม และแนวทางการเยียวยา และข้อมูลอัพเดทต่างๆ ของประกันสังคม


กรณีติดโควิด ประกันสังคม ชดเชยอย่างไรบ้าง อ้างอิงคลิกที่นี่ 

หากติดเชื้อ เราชดเชย สปส. พร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกมาตราที่ติดโควิด จ่ายเงินทดแทนเมื่อขาดรายได้ สอบถามข้อมูล www.sso.go.th สายด่วน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39
จะได้รับการช่วยเหลือครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยใน ดังนี้
– ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
– ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตน (ค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามอาการ และการให้คำปรึกษา)
– ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ
– ค่ายาที่ใช้รักษา
– ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพาบาลสนาม และสถานพยาบาล
– ค่าบริการ X-ray
– ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์
โดย สปส. จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ ค่าทดแทนเมื่อขาดรายได้
สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33
– กรณีลาป่วย 30 วันแรกจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
– กรณีจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วย โดยรับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตามใบรับรองแพทย์ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน หากป่วยเรื้อรังได้รับไม่เกิน 365 วัน
สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39
– ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างอยู่ที่จำนวน 4,800 บาท ตามใบรับรองแพทย์ ครั้งละไม่เกิน 90 วันปีละไม่เกิน 180 วัน ยกเว้นได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรัง จะสามารถได้เงินทดแทน ไม่เกิน 365 วัน
– ต้องมีการส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนวันเข้ารับการบริการทางการแพทย์
สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40
ได้รับเงินทดแทนตามทางเลือก ดังนี้
1. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท กรณีรับการรักษาประเภทผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 1และ2) และไม่เกิน 90 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 3)
2. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท กรณีแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้าน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 1และ2) และไม่เกิน 90 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 3)
3. เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี กรณีไม่ได้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในหรือไม่ได้กักตัว มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงาน (เฉพาะทางเลือกที่ 1และ2 เท่านั้น สำหรับทางเลือกที่ 3 ไม่คุ้มครอง)
หมายเหตุ ผู้ประกันตนมาตรา 40 การรักษาพยาบาลใช้สิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่มา สำนักงานประกันสังคม

การขอรับชุดตรวจ ATK ฟรี

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษารับชุดตรวจ ATK ฟรี !! ผ่านแอปเป๋าตัง
สอบถามข้อมูลสายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
โดยหลักเกณฑ์การรับชุดตรวจ ATK นั้น ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถรับชุดตรวจ ATK ฟรี ในครั้งแรก 2 ชุด โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
1. มีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 °C ขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว
2. มีประวัติอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 14 วัน
3. ช่วง 2 – 3 วันก่อนมีอาการ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับสมาชิกครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน ที่เป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19
ขอย้ำว่าให้นำชุดตรวจ ATK ที่ได้รับมาตรวจหาเชื้อทันที เนื่องจากเหตุเป็นกลุ่มเสี่ยง พร้อมให้บันทึกผลการตรวจในระบบทันทีไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถขอรับชุดตรวจ ATK ในครั้งต่อไปได้ หากต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ำสามารถขอรับชุดตรวจ ATK เพิ่มเติมได้โดยเว้นระยะห่างกัน 14 วัน รับเพิ่มได้ 1 ชุด
ประชาชนไทยทุกสิทธิการรักษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถขอรับชุดตรวจ ATK ได้ฟรีผ่านแอปเป๋าตัง และเลือกหน่วยบริการใกล้ท่านเพื่อไปขอรับชุดตรวจ กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจคัดกรองให้ และนำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วยทุกครั้งเพื่อทำการรับชุดตรวจ ATK
ที่มา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว ในพื้นที่ กทม. เข้ารับบริการทางเลือก “เจอ แจก จบ” ได้ที่ 69 ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน


ข้อมูลอื่นๆ โรงพยาบาล และสถานที่ๆรับตรวจ แนะนำโทรสอบถามก่อนครับ ข้อมูลเรียงตามจังหวัด หากต้องการเพิ่มข้อมูล แจ้งได้เลยครับ https://lin.ee/RY22nNX

ชื่อ  ประเภทการตรวจ  ที่อยู่  จังหวัด  ติดต่อ  หมายเหตุ 
Chrio Clinic ไครโอคลินิก RT PCR Antigen Test รับ Drive Thru 424/6 ถนน นัมเบอร์วัน-ราม 2 ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 กรุงเทพมหานคร 092-647-3400 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: https://line.me/R/ti/p/%40chrioclinic ค่าตรวจแบบ Antigen-Test 1,390 บาท ค่าตรวจแบบ RT-PCR ราคา 3,880 บาท จันทร์-เสาร์ 10.00-20.00 น. อาทิตย์ 16.00-20.00 น.
Davinclinic ดวินคลินิก RT PCR Antigen Test รับ Walk In 359 รัชดา 14 เเยก2 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร 094-579-5552 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @davinclinic Antigen ค่าบริการ 850 บาท ทราบผลใน 30 นาที กรณีพร้อมใบรับรองเเพทย์ 1,050 บาท RT PCR ค่าบริการตรวจ 3000 บาท เปิด 00.00 – 19.00 น.
Dr. Orawan RT PCR Antigen Test 748 ซอย สุขุมวิท 30/1 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10100 กรุงเทพมหานคร 02-661-4431 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ค่าบริการ 890 – 3,950 บาท เปิดทุกวัน 8.30-17.30 น.
Drive Thru โดย เบลล่าคลินิกเวชกรรม (Bella Clinic) RT PCR Antigen Test Fit to fly รับ Drive Thru 388 ถ. สุขุมวิท แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 กรุงเทพมหานคร 088-008-3838 02-663-4599 LINE: @bellaclinic RT PCR 3,200 บาท Antigen 1,490 บาท ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly คิดเพิ่ม 500 บาท
DriveTru – Aplus Clinic RT PCR Antigen Test รับ Drive Thru แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 กรุงเทพมหานคร 095-592-8956 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @aplusclinic – RT-PCR Test ราคา 2,990 บาท รู้ผลใน 48 ชั่วโมง รับตรวจวันละ 50 คน เฉพาะผู้ที่มีอายุ 5-75 ปี ไม่รับตรวจสตรีมีครรภ์ – Antigen Test ราคา 1,200 บาท รู้ผลใน 90 นาที – รับตรวจเวลา 11.00-17.00 น
KL CLINIC THAILAND RT PCR รับ Drive Thru นาคนิวาส 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 กรุงเทพมหานคร 099-445-9799 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ค่าตรวจ 3,500 บาท
Lapis Medical Center สาขาทองหล่อ RT PCR Antigen Test 283/57 อาคารโฮมเพลส (HOME PLACE BUILDING ออฟฟิศ บิลดิ้ง S25-26 ชั้น2, Thong Lo Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 กรุงเทพมหานคร 099-429-9782 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @lapismedicalcenter ATK ไม่มีใบรับรองแพทย์ 890 บาท ATK มีใบรับรองแพทย์ 1,090 บาท RT-PCR 2,599 บาท RT-PCR + ใบรับรองแพทย์ 2,799 บาท เวลา 𝟭𝟬.𝟬𝟬 – 𝟭𝟵.𝟬𝟬 น. ทุกวัน
Lapis Medical Center สาขาลาดพร้าว RT PCR Antigen Test Lapis Medical Center ลาดพร้าว ซ.130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 กรุงเทพมหานคร 099-429-9782 064-616-1656 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @lapismedicalcenter ATK ไม่มีใบรับรองแพทย์ 890 บาท ATK มีใบรับรองแพทย์ 1,090 บาท RT-PCR 2,599 บาท RT-PCR + ใบรับรองแพทย์ 2,799 บาท เวลา 𝟭𝟬.𝟬𝟬 – 𝟭𝟵.𝟬𝟬 น. ทุกวัน
LYFE House by Go check (เอกชน) RT PCR รับ Drive Thru 69 ซอย สุวรรณสวัสดิ์ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 กรุงเทพมหานคร 098-786-5592 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @gocheck ตรวจแบบ Drive-Thru รอผล 24 ชั่วโมง ค่าบริการ 2980 ต้องลงทะเบียนผ่าน LINE ก่อน
MedConsult Clinic RT PCR Antigen Test ชั้น 3 ตึก 2 The Racquet Club, ซอย สุขุมวิท 49/9 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 กรุงเทพมหานคร 02-018-7855 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @medconsultclinic หากมีอาการและต้องการตรวจ คลินิกแจ้งให้ไปตามสถานที่เหล่านี้ 8.00 น. – 14.00 น.ให้ไปตรวจที่ Bangkok Music Dance Academy (BMDA) ซอยสุขุมวิท 26 14.00 น. – 18.00 น. ให้ไปตรวจที่ Seeds & Sunshine Community Space, Park Avenue, สุขุมวิท 63
MIC Lab (บริษัทเมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด) (เอกชน) RT PCR เลขที่ 7 ซอย จัดสรร แขวง สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร 02-101-6345 098-287-8472 098-828-8124 รอผลใน 24 – 48 ชม. ค่าบริการ 2,000 บาท
MiNANTA Anti Aging Medical Center ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย มินันตา (เอกชน) RT PCR Antigen Test รับ Walk In 301 ถนน พุทธมณฑล สาย 2 บางพลี, บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 กรุงเทพมหานคร LINE: @MiNANTA เปิด 11.00-17.00 ค่าบริการ 1500-3900 บาท
Naleen Wellness Center RT PCR Antigen Test รับ Walk In 588/44 ม.กรานาดา ปิ่นเกล้า ถนนพุทธมณฑลสาย3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 กรุงเทพมหานคร 081-611-3393 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ค่าตรวจแบบ RT-PCR ราคา 3,000 บาท ทราบผลภายใน 24-48 ชั่วโมง ค่าตรวจแบบ Antigen Rapid Test ราคา 1,300 บาท ทราบผลภายใน 30 นาที *กรุณานัดจองล่วงหน้า
S45 Clinic RT PCR 783/785 ถ. สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 กรุงเทพมหานคร 092-3184500 ค่าบริการ 2,800 บาท จันทร์ – เสาร์ 9.00-15.00 น.
Siraikorn Clinic (สิรอัยย์กร คลินิก) RT PCR Antigen Test รับ Drive Thru 85 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 กรุงเทพมหานคร 086-565-6989 086-383-4117 – ตรวจวิธี RT-PCR ราคา 3499 บาท – ค่าใช้จ่าย 1250 บาท รับวันละ 50 คน
The Item Clinic RT PCR รับ Drive Thru MRT พระราม 9 (ด้านหลังห้างฟอร์จูน ทาวน์) ซอยรัชดาภิเษก 3 แยก 3-4 กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร 098-505-5644 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @theitemclinic ค่าบริการ 2,990 / ท่าน รับตรวจผู้ที่มีอายุ 5-75 ปี (สงวนสิทธิ์ไม่รับตรวจสตรีมีครรภ์) รับจำนวนจำกัดวันละ 50 ท่าน รู้ผลภายใน 48 ชั่วโมง ติดต่อจองคิวทาง inbox / Line @theitemclinic
The Signature Clinic สาขาหลังสวน RT PCR Antigen Test รับ Walk In อาคาร The Portico ชั้น 4, ซอยหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 กรุงเทพมหานคร ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ค่าตรวจ Antigen-Test 1,200 บาท ค่าตรวจ RT-PCR 3,800 บาท ช่วงเวลา 11.00 – 20.00 น
Wongkwan Wellness Clinic RT PCR Fit to fly 19 คู้บอน 19 แยก 8 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 กรุงเทพมหานคร 02-053-9950 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล – ค่าบริการ 2900 บาท เพิ่ม 300 บาทหากต้องการใบรับรองแพทย์ – หากต้องการใบ fit-to-fly ชำระเพิ่ม 400 บาท – จองคิวล่วงหน้าเท่านั้น และอาจต้องรอผลนานกว่า 72 ชั่วโมง
กรกมลคลินิกเวชกรรม Kornkamol Clinic RT PCR Antigen Test 758 ซอย สุขุมวิท 101 แขวง บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 กรุงเทพมหานคร 088-652-6857 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @kornkamolclinic RT-PCR ราคา 3,350 บาท รอผล 48 ชม. Antigen test ราคา 1,150 บาท รอผล 30 นาที กรุณานัดก่อนเข้าไป
กองวัณโรค กรมควบคุมโรค (รัฐบาล) RT PCR Antigen Test 116 ซอย สุดประเสริฐ แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 กรุงเทพมหานคร 02-212-2279 ต่อ 1260 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล RT-PCR 1,000 บาท ATK 100 บาท พร้อมออกใบรับรอง รู้ผลเร็วสุดใน 3 ชั่วโมง เปิด จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 11.30 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (รัฐบาล) RT PCR 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร 02-201-1000 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล เปิดจองคิวออนไลน์ 7.00-15.00 รับ 100 คิวต่อวัน * ไม่รับ walk-in แล้ว ค่าบริการ 2,600 บาท++ แต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยง ไม่มีค่าใช้จ่าย หากไม่ HN ของ โรงพยาบาลต้องลงทะเบียนก่อน https://bit.ly/3i2Mj2y
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล (รัฐบาล) RT PCR 681 ถนน สามเสน แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร 02-244-3000 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล เปิด จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 20.00 น. วันหยุด 8.00 – 16.00 น. ติดต่อคลินิกไข้หวัด (ARI Clinic) หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ ค่าใช้จ่ายในเวลา 2,440 บาท นอกเวลา 2,590 บาท – ไม่จำกัดอายุในการตรวจ – จองล่วงหน้าผ่านระบบ http://umcvajira.com/ari/ – จำกัดการตรวจ เฉพาะเขต ดุสิต, บางซื่อ, บางพลัด, พระนคร
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รัฐบาล) RT PCR รับ Walk In 1873 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 กรุงเทพมหานคร 02-256-4000 ต่อ 0 – รับ 50 คนต่อวัน – สามารถมารับบัตรคิวกลางคืน แล้วมารับบริการตอนเช้าได้ – ราคาอยู่ระหว่าง 3000 – 6000 บาท – เปิด จันทร์ – ศุกร์
คลินิก S45 ตึก B RT PCR 783 785 ถ. สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 กรุงเทพมหานคร 092-318-4500 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ค่าบริการ 2,800 รับผลภายใน 24 ชั่วโมง เปิดจันทร์ – เสาร์ 9:00 – 15:00 น.
คลินิกเทคนิคการแพทย์ แบงคอกจีโนมิกส์ (เอกชน) RT PCR Antigen Test 3689 ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 กรุงเทพมหานคร 080-418-2422 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @covid19test RT-PCR 2,500 บาท ต้องจองล่วงหน้า Antigen test kit 100 คน/วัน เวลา 13.30-17.00 วันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2564 1. ราคา 650 บาท/ท่าน (ทราบผลทาง SMS ระยะเวลารอผล 1 ชั่วโมง) 2. ราคา 850 บาท/ท่าน (รับใบรายงานผลตรวจ แจ้งผลผ่าน Email ภายใน 22.00 น. ของวันเดียวกัน)
คลินิกเทคนิคการแพทย์ ฟีนิกซ์ โมเลกุลาร์ (เอกชน) RT PCR Antigen Test Fit to fly รับ Drive Thru รับ Walk In 2/2 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 69 ประเวศ กทม 10250 กรุงเทพมหานคร 080-006-4557 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @phoenix-molecular RT-PCR เริ่มต้น 1,500 บาท เปิด 08.00-17.00 ตรวจแบบกลุ่ม มีราคาพิเศษ Drive thru กรุณานัดหมายล่วงหน้า
คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอ็นเฮล์ท (N Health) (เอกชน) RT PCR 2301/2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร 02-7624000 ต่อ 1 รอผลใน 24 ชม. ค่าบริการ 2,000 บาท
คลินิกเวชกรรม เคอร์เนลแสตมป์, Kernel Stamp Medical Center (เอกชน) RT PCR 541 ถ. พรานนก – พุทธมณฑลสาย 4 แขวง บางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 กรุงเทพมหานคร 083-848-5656 061-649-6505 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @kernelstamp ตรวจแบบรอรับผลใน 12 ชม. ค่าบริการ 3000 บาท
คลินิกเวชกรรมพระโขนง48 RT PCR Antigen Test 1160, 9 ซอย สุขุมวิท 48 แขวง พระโขนง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10110 กรุงเทพมหานคร 087-636-1654 02-392-5310 ราคา 1,050 – 3,090 จ 11.00-12.00 และ 15.00-16.00, พ 11.00-16.00, ส 15.00-17.00
บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จํากัด (Bria) (เอกชน) RT PCR Antigen Test เลขที่ 6 ลาดพร้าว 110 แยก 3 (ซอนสนธิวัฒนา 3) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 กรุงเทพมหานคร 091-740-7924 063-546-2594 02-106-6999 LINE: @BRIALABTH Antigen ค่าบริการ 800 บาท RT-PCR รอผลใน 24 ชม. ค่าบริการ 2,850 บาท
บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ จำกัด (เอกชน) RT PCR Antigen Test 67/383 ลาด ปลาเค้าแขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 กรุงเทพมหานคร 02-942-3680 ต่อ 402 02-942-3681 ต่อ 402 LINE: gmlfloor1 ค่าบริการ RT PCR 2500 บาท Antigen Test ค่าบริการ 700 บาท จองคิวผ่าน LINE Line ID: gmlfloor1 หรือค้นหาเบอร์ใน line 0853403663 เปิดบริการ 08.30 – 16.00 น. ลงทะเบียน ล่วงหน้า 1 วัน มีบริการตรวจนอกสถานที่
บริษัท พีซีที ลาบอราทอรี่ส์ เซอร์วิส จำกัด (PCT Laboratory service) (เอกชน) RT PCR รับ Walk In 375 จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 กรุงเทพมหานคร 090-880-5517 เริ่มตรวจ7.00-10.00 (สำหรับคิวจอง) Walk in คิวเช้า 9:00-12:00 น คิวบ่าย 14:00-16:00 น รอผลใน 48 ชม. ค่าบริการ 1500 บาท รอผลใน 2 ชม. ค่าบริการ 4000 บาท (ต้องจองก่อน 081-573-1347) * ที่จอดรถน้อย *งด walk in ทุกวันอาทิตย์
บริษัท เมดิคอลไลน์แล็บ จำกัด (เอกชน) RT PCR Antigen Test 2778 ศูนย์การค้าไดรฟ์อินซอย 3 ลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 กรุงเทพมหานคร 094-919-9797 092-462-4197 02-374-9604 ต่อ 5 รอผลใน 24 ชม. ค่าบริการ 2,500 บาท
บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จํากัด (เอกชน) RT PCR Antigen Test 628 630 พระราม 2 ซอย 60 แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรุงเทพมหานคร 02-417-1923 ต่อ 0 รอผลใน 24 ชม. ค่าบริการ 1,200 – 2,300 บาท
บริษัท เอซีซี เมดิคอล แล็บ จำกัด (เอกชน) RT PCR Antigen Test 592 242 ซ. หมู่บ้านอารียา โมวา จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 กรุงเทพมหานคร 065-094-6562 02-197-8511 รอผลใน 24 ชม. ค่าบริการ RT-PCR 1,500 บาท มีให้บริการ ATK และการตรวจหาภูมิคุ้มกัน (แบบรวดเร็ว)
บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จํากัด (เอกชน) RT PCR ซอย โพธิ์แก้ว 2 ซอย ลาดพร้าว 101 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 กรุงเทพมหานคร 02-770-8700 ต่อ 113 064-831-3986 LINE: @PROLAB ตรวจปกติ รอผลใน 24 ชม. ค่าบริการ 3000 บาท การรับผลตรวจเลือกได้ทั้งทาง email และไปรษณีย์ รับตรวจถึงบ้าน ไม่จำกัดจำนวนคนขั้นต่ำ
บริษัทพีซีแอลโฮลดิ้ง จำกัด (เอกชน) RT PCR 601, 603 ซอยจรัสลาภ แขวง บางพลัด เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร 10700 กรุงเทพมหานคร 02-881-0650 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล รอผล 48 ชม ราคา 1500 บาท รอผลภายใน 2 ชั่วโมง ราคา 4,000 บาท
บางจากคลินิกเวชกรรม RT PCR Antigen Test สุขุมวิท 93 ซอยพึ่งมี 13 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 กรุงเทพมหานคร 094-912-1453 ค่าบริการ 1,200 – 2,900 บาท
โปร อินเตอร์ แลบ RT PCR Antigen Test รับ Walk In 25/13 ศาลาธรนมสพน์13 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 กรุงเทพมหานคร 0993318855 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล – RT-PCR ค่าตรวจ 2,500 บาท (รู้ผลใน 72 ชม) – Antigen Test ค่าตรวจ 900 บาท (รู้ผลใน 1 ชม) – เปิดจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. – สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า
โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท์ RT PCR Antigen Test รับ Walk In ซอย โพธิ์แก้ว 2 ซอย ลาดพร้าว 101 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 กรุงเทพมหานคร 02-770-8700 ค่าบริการ 600 – 3,000 บาท เปิดทุกวัน8.00-15.00 น.
ยูเอ็มคลินิก UM Clinic RT PCR รับ Drive Thru 17 ซอย สุคนธสวัสดิ์ 5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 กรุงเทพมหานคร 02-570-5995 062-345-4569 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @umclinic ค่าบริการ 3,500 บ. รู้ผลใน 36 ชม. ช่วงเวลา 09.00 – 19.00 น
ยูแอนด์ไอ คลินิก (U and I Cinic) (เอกชน) RT PCR Antigen Test 1215 ถนน ลาดพร้าว ริมถนนลาดพร้าวระหว่างซอยลาดพร้าว 31 กับ 33 แขวง จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร 090-978-6743 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @uandiclinic ATK 850.- รวมใบรับรองแพทย์ เปิด 12.00-19.00
รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ (Rattinan Medical Center) (เอกชน) RT PCR 5 อาคารสิทธิวรกิจ ชั้น 12A ซอย 3 (พิพัฒน์) ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 กรุงเทพมหานคร 086-570-7040 086-323-4040 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @rattinan RT-PCR 3,000 บาท ตรวจนอกสถานที่ขั้นต่ำ 10 คนขึ้นไป พร้อมใบรับรองผล
รามอินทราเฮลท์สหคลินิก RT PCR Antigen Test รับ Walk In 20 ถ. สวนสยาม แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 กรุงเทพมหานคร 02-041-4198 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล RT-PCR (ส่งต่อLAB นอก) รอผล 2-3 วัน เริ่มเวลา 10.00 – 16.00 น.
รีวีว่า สหคลินิก (Reviva Polyclinic) RT PCR Antigen Test 32/1-4 โฟร์วิงส์แมนชั่น ชั้น1 ซ.สุขุมวิท 3, คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 กรุงเทพมหานคร 02-068-3546 LINE: RevivaClinic – RT-PCT ค่าตรวจ 3,500 บาท รู้ผลใน 24 ชม. – Antigen Test 1,500 บาท รู้ผลใน 30 นาที – ต้องนัดหมายก่อนเข้าไปรับบริการ
โรงพยาบาล เอส วาย เอช RT PCR Antigen Test รับ Walk In เลขที่ 11 ซอย พหลโยธิน 48 แยก 14 อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล รับวันละ 300 คน เริ่มตรวจ 07.00 – 15.00 น. ค่าบริการ 850 – 2,300 บาท RT-PCR ฟรี ถ้ามีผลการตรวจ ATK เป็นบวก เป็นผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง เวลาตรวจ 08.00-15.00 น.
โรงพยาบาลกรุงเทพ RT PCR 2 ซ. เพชรบุรี 47 แยก 10 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร 1719 02-310-3961 02-310-3962 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @bangkokhospital ตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ (ARI & NON-ARI) ดังนี้ 1 ) ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยการป้ายจมูกและคอ (RT-PCR) 4,300 บาท 2.) ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยการป้ายจมูกและคอ (RT-PCR) พร้อมเอกซเรย์ปอด 4,800 บาท เวลาให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 07.00 – 15.00 น. (นัดล่วงหน้า 1 วัน) – ทราบผลภายใน 24 – 48 ชม. – ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท RT PCR รับ Walk In 80 ถนน ซอย โรงพยาบาล 2 แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 กรุงเทพมหานคร 02-769-2000 ค่าบริการ 3,500 บาท
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค (เอกชน) ไม่คิดค่าบริการ 586, 588 ถ. เพชรเกษม แขวง บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 กรุงเทพมหานคร 1218 ต่อ 3 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ค่าบริการ 3,000 บาท รับWalk in 300 คนต่อวัน Drive thru 50 คน สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าเกณฑ์ตรวจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 100 คน / วัน โดยรับตรวจผู้ที่มีอายุไม่เกิน 15-55 ปี เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 07.00 น.
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น (เอกชน) ไม่คิดค่าบริการ 950 ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 กรุงเทพมหานคร 02-910-1600 02-910-1601 02-910-1645 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @jxw4856j Walkin เริ่มแจกบัตรคิว 7.30 น. ตรวจ 8.00-16.00 น. ค่าบริการ 3,000 บาท ใบรับรองแพทย์ 500 บาท ผู้มีประกันสังคม และ สิทธิ์สปสช. กับ โรงพยาบาลตรวจฟรี 50 คนต่อวัน ระยะเวลาผลตรวจ ตรวจฟรี 3-5 วัน ตรวจเสียเงิน รอ 24-48 ชม. รับตรวจอายุ 7-65 ปี รับ walk-in วันละ 300 คน
โรงพยาบาลคามิลเลียน RT PCR Fit to fly รับ Drive Thru 423 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10110 กรุงเทพมหานคร 02-185-1444 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @camillianhospital – รับตรวจ Drive thru เท่านั้น – เปิด 10 คิวต่อวัน – ตรวจวันจันทร์ถึงศุกร์ 8.00-17.00 น. และ เสาร์ 8.00 น. – 12.00 น. – ปิดวันอาทิตย์ – ค่าตรวจ 4000 บาท รวมใบรับรองแพทย์
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (รัฐบาล) RT PCR รับ Walk In 8 ถนน เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 กรุงเทพมหานคร การจองล่วงหน้า 1 วัน ผ่านแอป QueQ โควต้าออนไลน์ 100 คน เปิดจอง 20 กรกฏาคม – 31 ธันวาคม 64 เริ่ม 13:00น. หยุด เสาร์ – อาทิตย์
โรงพยาบาลเจ้าพระยา (เอกชน) RT PCR รับ Drive Thru 113/44 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 กรุงเทพมหานคร 02-443-5666 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล RT PCR ค่าบริการ 3,500 บาท รับเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น ลงทะเบียนจองออนไลน์ 08:00 – 15:00 น.
โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม RT PCR Antigen Test 91 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร 02-991-8999 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @cghsaimai – กรณีนัดล่วงหน้า ตรวจเฉพาะวันพุธ, พฤหัส เวลา 8.00 – 15.00 น. – ค่าบริการ 3,500 บาท ไม่รวมค่าแพทย์ หากรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทั้งหมด 5000 บาท – ถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง รับตรวเวลา 8.00 – 12.00 น. ทุกวัน รับ 30 คิวต่อวัน
โรงพยาบาลตากสิน (รัฐบาล) RT PCR 543 ถ. สมเด็จเจ้าพระยา แขวง คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 กรุงเทพมหานคร 02-437-0123 รับตรวจเฉพาะคนที่มีประกันสังคมที่โรงพยาบาลนี้ ต้องมารับบัตรคิวตอนตี3
โรงพยาบาลตำรวจ (รัฐบาล) ไม่คิดค่าบริการ 492/1 ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 กรุงเทพมหานคร 02-207-6000 รับตรวจเฉพาะคนที่มีประกันสังคมที่โรงพยาบาลนี้ รับตรวจวันละ20คน แนะนำให้มารับบัตรคิวเช้ามืด บางคนกลัวไม่ได้ตรวจก็มาค้างคืนตั้งแต่ก่อนเริ่มcurfew เพื่อรับบัตรคิวตรวจในวันถัดไป หากตรวจแล้วผลเป็นบวกจะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้ง หากตรวจแล้วเป็นลบ จะไม่มีการโทรแจ้งใดๆทั้งสิ้น
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (เอกชน) RT PCR Fit to fly 345 ถ. เทพรัตน แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 กรุงเทพมหานคร 02-340-7777 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @thainakarin ตรวจสำหรับไปต่างประเทศ 4,000 บาท ตรวจสำหรับไปต่างประเทศพร้อมเอ็กซเรย์ทรวงอก 4,500 บาท ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง ให้บริการ 8.00 – 19.00
โรงพยาบาลธนบุรี (เอกชน) RT PCR รับ Drive Thru 34/ 1 ซอย อิสรภาพ 44 แขวง บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 กรุงเทพมหานคร 02-487-2000 ปัจจุบันต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ค่าบริการ 4,500 บาท ช่วงเวลา 8.00-15.00 น.
โรงพยาบาลธนบุรี 2 RT PCR 43/4 ถนน บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 กรุงเทพมหานคร 02-487-2100 ต่อ 5107 ค่าบริการ 4,500 บาท ช่วงเวลา 7.00-18.00 น.
โรงพยาบาลนครธน (เอกชน) RT PCR 1 ถ. พระราม 2 แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรุงเทพมหานคร 0-2450-9999 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล RT-PCR ราคา 4,500 บาท ลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://bit.ly/3x4f2rZ ไม่รับ Walk-in จำกัด 50 ท่านต่อวัน ทราบผลตรวจภายใน 48 ชั่วโมง
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (เอกชน) ไม่คิดค่าบริการ 96 ถนน สีหบุรานุกิจ แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 กรุงเทพมหานคร 02-518-1818 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @nv9covid 1. ATK 1,500 บาท 2. RT-PCR 3,333 บาท รับจำกัดวันละ 50 คน ต้องจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ให้บริการเวลา 8.00 – 14.30 น. 3. บริการตรวจ Covid-19 ไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีกลุ่มเสี่ยงสูง และมีอาการร่วม หรือ Ag test / ATK ผล Positive (ไม่จำเป็นต้องมีอาการ) -รับตรวจคนไทยทุกสิทธิ -รับตรวจแรงงานต่างด้าวที่มีบัตรประกันสังคม -รับตรวจ ตั้งแต่อายุ 1 ปี ขึ้นไป เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00-14.00 น. รับบริการ ณ ลานจอดรถ 3
โรงพยาบาลบางขุนเทียน 1 (เอกชน) RT PCR 12474-75 ซอย จอมทอง 18 แขวง บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 กรุงเทพมหานคร 02-477-2291 ค่าบริการ 3000 บาท
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล (เอกชน) RT PCR 362 ถ. พระราม ๒ แขวง บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 กรุงเทพมหานคร 02-109-9111 RT-PCR ราคา 2500 บาท เปิดให้บริการ 08:00-18:00 น. รับจำนวน 500 คนต่อวัน
โรงพยาบาลบางไผ่ RT PCR Antigen Test Fit to fly รับ Drive Thru รับ Walk In เลขที่ 62 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 กรุงเทพมหานคร 02-457-0086 ต่อ 3060 02-457-0086 ต่อ 3302 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @bangphaihospital รับตรวจโควิด 18 เขต ในย่านฝั่งธน จำกัดอายุ 18-59 ไม่ได้เปิดทุกวัน ควรโทรมาสอบถาม
โรงพยาบาลบี เอ็น เอช RT PCR Fit to fly 9/1 ถนนคอนแวนต์ สีลม มหานคร 10500 กรุงเทพมหานคร 02-022-0700 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @BNH Hospital – ต้องโทรจองล่วงหน้า – ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ RT PCR ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร 02-532-4444 ต่อ 1130 1227 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @bcarehospital รับตรวจเฉพาะผู้ที่มีประกันสังคม 1. RT-PCR: 3,200 บาท ไม่รวมใบรับรองแพทย์ ทราบผลภายใน 24 – 48 ชั่วโมง รับจำนวนจำกัด นัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ ให้บริการเวลา 08.00 – 16.00 น. 2. Fit to Fly 3,500 บาท
โรงพยาบาลบุญญาเวช (เอกชน) RT PCR 834/1 ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 กรุงเทพมหานคร 02-806-8885 02-806-8886 02-806-8887 02-106-3524  ราคา 3,870 บาท (รวมค่าบริการแล้ว) กรุณาโทรนัดหมายล่วงก่อนรับเข้ารับบริการ
โรงพยาบาลประชาพัฒน์ ไม่คิดค่าบริการ 146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร10140 กรุงเทพมหานคร 02-427-9966 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @ski6241t รับตรวจเฉพาะคนที่มีสิทธิ์ประกันสังคม หรือบัตรทอง กับโรงพยาบาลนี้
โรงพยาบาลปิยะเวท (เอกชน) RT PCR รับ Walk In 998 ถนนริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร 02-129-5555 LINE: @piyavate – ค่าตรวจราคา 2,500 บาท พร้อมใบรับรองแพทย์ เปิด 24 ชม.
โรงพยาบาลพญาไท 1 RT PCR Fit to fly รับ Drive Thru 364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร 02-201-4767 02-201-4768 02-201-4769 02-201-4600 ต่อ 2148 02-201-4600 ต่อ 2086 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล Drive Thru ราคา 2,500 บาท (รับจำนวนจำกัด 100 คน/วัน) ทำนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-201-4767, 02-201-4768 , 02-201-4769 Fit To Fly ราคา 3,500 บาท ทำนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-201-4600 ต่อ 2148 และ 2086 รับบริการได้ที่บริเวณหน้าอาคาร 3 ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. (พักทำความสะอาดเวลา 12.00-13.00 น.) รับเฉพาะทำนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น ไม่รับตรวจกรณี Walk in
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ (เอกชน) ไม่คิดค่าบริการ 44 505 ถนนนวมินทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 กรุงเทพมหานคร 02-944-7111 ต่อ 1318 LINE: http://bit.ly/34xGcuV 1. RT-PCR 3,900 บาท (รวมใบรับรองแพทย์ รวมค่าแพทย์ และรวมค่าบริการรพ.แล้ว) Fit-to-fly มีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้าและลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น ติดต่อลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ที่ แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 1 ทุกวัน เวลา 08.00 น. – 18.00 น.
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (รัฐบาล) RT PCR 315 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร 02-763-9300 รับตรวจเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารหรือคนที่ทำประกันสังคม-30บาทรักษาทุกโรคที่โรงพยาบาลนี้ รับตรวจวันละ35คน มาจองคิวได้ตั้งแต่08:00 อาจจะได้คิวตรวจในวันนั้นหรือในวันถัดไป
โรงพยาบาลพระรามเก้า (เอกชน) RT PCR 99 ถนน พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร 02-202-9999callcenter1270 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: https://lin.ee/vR9xrQs RT-PCR (Swab) ราคา 3,200 บาท ไม่รวมใบรับรองแพทย์ ราคา 4,200 บาท รวมใบรับรองแพทย์ ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง รับตรวจจำนวนจำกัด จองที่ https://bit.ly/3A9wjT8
โรงพยาบาลพี เอ็ม จี RT PCR 280 ถนน พระรามสอง แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรุงเทพมหานคร 02-451-4920 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล – รับตรวจบุคคลทั่วไปอายุ 7 – 60 ปี – ค่าบริการตรวจ 3000 บาท รับไม่เกิน 30 คนต่อวัน – จองคิวล่วงหน้าผ่านทางเพจ Facebook
โรงพยาบาลเพชรเกษม 2/มิตรประชา RT PCR Antigen Test รับ Walk In 675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 กรุงเทพมหานคร 02-455-5884 02-455-5808 02-455-5875 02-455-5035 02-455-5906 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล เปิดรับ 7.00 – 14.00 น. ราคา antigen 1,300 บาท ราคา PCR 3,000 บาท
โรงพยาบาลเพชรเวช RT PCR รับ Drive Thru 2469/13.15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 กรุงเทพมหานคร 1390 ต่อ 120 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @petcharavej ค่าบริการ 1,900บาท เวลาเปิดให้บริการ : 08.30 – 15.30น. จันทร์ – อาทิตย์ /งดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดตรวจวันนี้ – 31 มีนาคม 2565
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ (เอกชน) RT PCR รับ Walk In 3440 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร 02-574-5000 – แจกบัตรคิวตั้งแต่ 7.00 น. แต่ควรไปรอตั้งแต่ 3.00-4.00 น. – รับตรวจวันละ 300 คน – ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท (รวมใบรับรองแพทย์)
โรงพยาบาลมเหสักข์ RT PCR 46/7-9 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 กรุงเทพมหานคร 02-635-7123 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล รับเฉพาะประกันสังคมของโรงพยาบาล หากมีน้ำยา สามารถ walk-in ได้ เวลา 8.00 น. จึงควรโทรมาสอบถามก่อน
โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช (Masterpiece hospital) RT PCR รับ Drive Thru 99 19 ถนน สุโขทัย แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร 062-994-7015 02-105-4370 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล จองคิวล่วงหน้า 1-2 วัน ราคา 2,500 บาท เฉพาะ drive-through อย่างเดียว รอผล 48 ชม. จำกัดวันละ 400 คน อายุ 7 ปี ขึ้นไป เปิด จันทร์ – เสาร์ 8:30 – 17:00 น.
โรงพยาบาลมิตรประชา (เอกชน) RT PCR Antigen Test รับ Walk In 675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 กรุงเทพมหานคร 02-455-5599 ค่าบริการ Rapid Test 1300 บาท (รับ 100 คนต่อวัน) และ ค่าบริการ RT-PCR 3000 บาท (รับ 100 คนต่อวัน) เริ่มแจกคิวเวลา 7.00 น.
โรงพยาบาลเมดพาร์ค (เอกชน) RT PCR รับ Walk In 3333 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 กรุงเทพมหานคร 02-023-3333 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ค่าบริการ 4,000 บาท * ต้องจองผ่านหน้าเว็บเท่านั้น * รับตรวจอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป – เป็นบริการ drive thru ทั้งหมด – หากไม่มีรถมาใช้บริการรถกอล์ฟ โรงพยาบาล – อายุต่ำกว่า 4 ปี ตรวจที่ ER – อายุต่ำกว่า 1 ปี ตรวจที่ ER และกุมารแพทย์ ปล. เตียงเต็ม / ไม่มี hospital ร่วม / รับตรวจอย่างเดียว
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (รัฐบาล) RT PCR 18 ถนน พุทธมณฑลสาย ๓ แขวง บางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 กรุงเทพมหานคร 02-444-0163 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ค่าบริการ 2,400 บาท ต้องจองคิวผ่านแอพ QueQ รับวันละ 500 คน
โรงพยาบาลราชวิถี (รัฐบาล) RT PCR Antigen Test 2 ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร 02-206-2900 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล รับตรวจเฉพาะสิทธิของรพราชวิถี รับตรวจสำหรับผู้ที่มีอาการเท่านั้น เปิดคลินิกแยกสำหรับผู้ป่วยมีอาการ ให้เข้าทางประตูฝั่ง bts จองคิวได้ผ่านแอป Me More
โรงพยาบาลรามคำแหง (เอกชน) RT PCR Antigen Test Fit to fly รับ Drive Thru 436 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 กรุงเทพมหานคร 02-743-9999 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ค่าบริการ RT PCT 4,500 บาท ค่าบริการ Antibody test 1,400 บาท ค่าบริการ Fit to fly 5,000 บาท ต้องลงทะเบียนก่อนไป
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ ไม่คิดค่าบริการ 377 ซอย สุขสวัสดิ์ 27 แขวง บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 กรุงเทพมหานคร 02-427-0175 02-872-1001 ต่อ 5 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล RT-PCR 3,000 บาท
โรงพยาบาลลาดพร้าว ไม่คิดค่าบริการ เลขที่ 2699 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร 02-530-2556 02-530-2244 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล รับเฉพาะประกันสังคมของโรงพยาบาล สามารถ walk-in ได้ รับคิว 150 คนต่อวัน
โรงพยาบาลวิภาวดี (เอกชน) RT PCR รับ Drive Thru 51/3 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร 02-561-1111 ต่อ 2 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @vibhavadihospital มี Drive Thru รับวันละ 200 ราย ลงทะเบียนผ่าน LINE หรือ Google form และรอ SMS ตอบกลับแจ้งวัน ค่าบริการ 3,000 บาท ปัจจุบันปิดรับลงทะเบียน แต่จะมีเปิดเป็นระยะ (update 17/7/64) ไม่รับ walk-in
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (รัฐบาล) RT PCR รับ Walk In 2 ถนน วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 กรุงเทพมหานคร 02-419-1000 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @SiPH รับวันละ30เคส เริ่มตรวจ 7.00 น. ต้องมาเช็คที่โรงพยาบาลในแต่ละวันว่า ในวันนั้นีรับตรวจหรือไม่ ค่าใช้จ่าย 5500บาท รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (รัฐบาล) RT PCR รับ Walk In 504 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 กรุงเทพมหานคร 02-475-2995 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล – รับเฉพาะสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม ของทหารเรือ – เปิดรับบัตรคิวเวลา 6.00 น. – เวลาตรวจจันทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00-12.00 น. – รู้ผลภายใน 24-48 ชม. – ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับวินิจฉัยแพทย์ แต่การตรวจครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย
โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ RT PCR Fit to fly รับ Drive Thru 624 ถนน เยาวราช แขวง สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 กรุงเทพมหานคร 02-118-7893 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @samitivejchinatown RT-PCR ราคา 3,500 บาท ไม่รวมใบรับรองแพทย์ ราคา 4,200 บาท รวมใบรับรองแพทย์ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 800 บาท/ท่าน ออกได้เฉพาะแพ็กเกจตรวจ 4,200 บาทเท่านั้น ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และจะต้องทำการชำระเงินก่อนถึงวันเข้ารับบริการเท่านั้น (ไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดในวันที่มารับบริการได้)
โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี RT PCR Fit to fly รับ Drive Thru รับ Walk In 337 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 กรุงเทพมหานคร 02-438-9000 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล – รับวันละ 60 คน ค่าบริการ 4000 บาท พร้อมใบรับรองแพทย์ – ต้องจองคิวก่อนล่วงหน้าเท่านั้น – ทราบผลภายใน 3 วัน – รับเฉพาะคนอายุ 15 – 60 ปี เท่านั้น
โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ (เอกชน) RT PCR รับ Walk In 771/1 ซอย เอกชัย 85 แขวง คลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 กรุงเทพมหานคร 02-089-1111 1307 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @malihospital – เปิดรับตรวจเวลา 8.00-15.00 น. – เปิดรับวันละ 50 คิว – ค่าใช้จ่าย 2,900 บาท (ไม่รวมใบรับรองแพทย์) – ค่าใช้จ่าย 3,400 บาท (รวมใบรับรองแพทย์)
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ RT PCR รับ Drive Thru 19/9 ถนน เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 กรุงเทพมหานคร 02-006-8888 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล COVID-19 DRIVE THRU TEST – ตรวจด้วยวิธี Real Time PCR ราคา 3,500 บาท (ราคาดังกล่าวรวมใบรับรองแพทย์และผลการตรวจแล้ว) – ผ่านระบบ Drive Thru ด้วยวิธี RT-PCR โดยจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 24 – 48 ชั่วโมง – เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00-16:00 น. – สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 5 – 65 ปี เท่านั้น
โรงพยาบาลสิรินธร (รัฐบาล) RT PCR Antigen Test รับ Walk In 20 ซอย อ่อนนุช 90 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 กรุงเทพมหานคร 02-328-6901 – ให้ Walk in มานัดคิว – ส่วนใหญ่รับแค่สิทธิ์สิรินธรและเคสฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสุขุมวิท (เอกชน) RT PCR รับ Drive Thru 1411 ถ. สุขุมวิท แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 กรุงเทพมหานคร 02-391-0011 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ค่าบริการ 3,900 บาท จองออนไลน์ล่วงหน้า 1 วัน รับผลภายใน 24-48 ชม.
ลานจอดรถโรงแรม Vix Bangkok Hotel RT PCR รับ Drive Thru 459 ถ. ราชเทวี ซอยราชวิถี 8 สุดซอยเลี้ยวขวา แขวงพญาไท เชตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ค่าตรวจ 3,200 บาท เปิดวัน จันทร์ – ศุกร์ 09.00-11.00 น.
ไลฟ์ ไดแอ็ก คลินิกเทคนิคการแพทย์ RT PCR Antigen Test 15/224 หมู่11 ซอย นวลจันทร์ 21 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 กรุงเทพมหานคร 095-704-9395 086-904-6040 LINE: 0957049395 ค่าบริการ 950 – 2,000 บาท เปิด 8:00 – 16:00
วัน จีโนม เอเชีย (ONE GENOME ASIA) RT PCR Antigen Test 39 ถนน พญาไท แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร 064-646-2541 – RT-PCR ค่าบริการ 2,650 บาท – Antigen Test ค่าบริการ 1,050 บาท – มีบริการตรวจนอกสถานที่สำหรับหน่วยงาน ต้องจองคิวผ่าน LINE หรือติดต่อทางโทรศัพท์ – เปิดบริการ 9.00 – 17.00 น.
ศูนย์การแพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ (เอกชน) RT PCR Antigen Test รับ Drive Thru 15,17 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แขวง บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 กรุงเทพมหานคร 065-242-5718065-242-5719 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ลงทะเบียนแยกแต่ละวันผ่านลิงค์ใน Facebook ของศูนย์ ค่าบริการ Antigen Rapid Test 900 บาท RT PCR 3,000 บาท รู้ผลใน 48 ชม เปิดทุกวัน 8.00-11.30 และ 13.30-16.00
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (รัฐบาล) RT PCR 24/56 ถ. พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร 061-642-4406 02-521-1668 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ค่าบริการ 950 บาท รู้ผลใน 1 วัน ค่าบริการ 2,250 บาท รู้ผลใน 4-6 ชม. เปิด 8.30-15.00 น. จองคิวออนไลน์ 100 คนต่อวัน Walk in 50 คนต่อวัน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) (รัฐบาล) RT PCR Antigen Test รับ Walk In ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร – เปิดรับคิว 6.00-7.00 น. – เปิดรับวันละ 40 คิว – รับเฉพาะเด็ก อายุไม่เกิน 15 ปี – ค่าใช้จ่าย 2,300 บาท – ค่าบริการทางการแพทย์ ส-อา 350 บาท, จ-ศ 150 บาท – รู้ผลภายใน 24-48 ชั่วโมง แต่ถ้าส่งแลปนอกช้าสุดไม่เกิน 4 วัน นำทางแชร์ให้เพื่อนแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง
สหคลินิก เมดิคอลไลน์ แล็บ RT PCR Antigen Test 2778 ศูนย์การค้าไดรฟ์อินซอย 3 ลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 กรุงเทพมหานคร 02-374-9604 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: meddiso ค่าบริการ Realtime RT-PCR 2,500 บาท Rapid-Antigen Test 890 บาท Antibody Rapid Test 590 บาท เปิดทุกวัน07.00-20.00
สะพานเชื่อมบุญ คลินิกเวชกรรม RT PCR Antigen Test รับ Walk In 100 ถ. เคหะร่มเกล้า แขวง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 กรุงเทพมหานคร 099-153-5454 LINE: 099-153-5454 RT-PCR 2,600 บาท Antigen Test 800 บาท
หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เอกชน) RT PCR 154 ถนนพระราม1 จุฬาซอย12 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ตึกบรมราชชนนีศรีศตพรรษ) กรุงเทพมหานคร 02-218-1102 091-578-8548 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล รอผลใน 24 – 48 ชม. ค่าบริการ 2,500 บาท เปิดทุกวัน9.00-12.00 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก่อนรับบริการ
หวนจียีน เทคโนโลยีคลินิกเทคนิคการแพทย์ Huanji Service Center (เอกชน) RT PCR รับ Walk In สวนลุม ไนท์บาซาร์ ชั้น 2 อาคาร Event Hall ถ. รัชดาภิเษก แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร 02-024-5552 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ค่าบริการ RT-PCR 2,200 บาท รอผลใน 12 – 24 ชม. เปิดทุกวัน 8.30 – 16.30 น. รับ 200 คนต่อวัน
หวนจียีนเทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์ RT PCR รับ Walk In 296 อาคาร KSP ชั้น 7 ห้องเลขที่ 7A ถนน พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร 02-2463605 02-0245552 ค่าบริการ 2,200 บาท ช่วงเวลา 08.30-16.30 น.
องค์การระหว่างประเทศ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สาขากรุงเทพมหานคร (International Organization for MigrationIOM) กรุงเทพฯ (เอกชน) RT PCR 8th floor Kasemkij Building120 ซ. สีลม 2/1 แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 กรุงเทพมหานคร 02-234-7950 02-234-7955 รอผลใน 24 ชั่วโมง ค่าบริการ 4,950 บาท *เฉพาะคนไทยที่ต้องตรวจร่างกาย เพื่อขอวีซ่าก่อนเดินทาง ไป อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์
อัสลามการแพทย์คลีนิกเวชกรรม ลาดพร้าว 80 แยก 1 RT PCR 61 ซอย ลาดพร้าว 80 แยก 1 แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร 080-715-4621 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @336btfzc ค่าบริการ 3,500 บาท รอผลภายใน 48 ชั่วโมง รองรับการตรวจตามบ้าน ในเขตกทม และปริมณฑล
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (รัฐบาล) RT PCR รับ Walk In 572 ถ. แสงชูโต ตำบล ปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 034-587-800 – ติดต่อโรงพยาบาลก่อนเพื่อรับการประเมิน – หากไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง คิดค่าบริการ 2,500 บาท
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (รัฐบาล) ไม่คิดค่าบริการ 283 ถนน กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 กาฬสินธุ์ 043-811-020 043-811-021
โรงพยาบาลธีรวัฒน์ RT PCR Antigen Test รับ Drive Thru อ.เมือง กาฬสินธุ์ 043-811-757 063-872-2461 ค่าบริการ 1,500-3,500 บาท รับตรวจวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00-19:00 น.
โรงพยาบาลยางตลาด (รัฐบาล) ไม่คิดค่าบริการ 87 หมู่ที่ 20 ถนน ศรีจันทร์ ตำบล ยางตลาด อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 กาฬสินธุ์ 043-891249 วันละ 100 คน (เช้า 50 คน, บ่าย 50 คน)
ยู คลินิกแล็บ RT PCR Antigen Test รับ Walk In ซอยกังสดาล ข้าง ม.ขอนแก่น ในเมือง ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น 093-501-7778 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @ulab เริ่มต้นที่ 500 บาท วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-2ๅ.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-16.00 น.
โรงพยาบาลขอนแก่น (รัฐบาล) RT PCR Antigen Test รับ Walk In 54 ถ. ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น 043-009-900 – วันธรรมดารับตรวจเวลา 9.00-19.00 – ตรวจ RT-PCR เฉพาะเคสที่ต้องรับผลด่วน เช่นกรณี clinical เข้ากับ covid, case sx emer
โรงพยาบาลขอนแก่นราม (เอกชน) RT PCR Fit to fly รับ Drive Thru รับ Walk In 193 ถ. ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น 043-002-002 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @kkram PT-PCR ค่าบริการ 3,500 บาท Fit To Fly ค่าบริการ 4,000 บาท เปิด 8.00- 16.00 น. – กรณีโทรนัดหมายก่อนเข้ารับการตรวจ
โรงพยาบาลชุมแพ (รัฐบาล) RT PCR หมู่ 8 82 ถนนมะลิวัลย์ ตำบล ชุมแพ อำเภอชุมแพ ขอนแก่น 40130 ขอนแก่น 043-311-044 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @107dmlxm – ติดต่อโรงพยาบาลก่อนเพื่อรับการประเมิน – หากไม่เข้าเกณฑ์ มีค่าใช้จ่ายในการตรวจ
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น RT PCR Fit to fly ถ. มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น 043-333-555 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล RT-PCR 2,000 บาท (*ไม่รวมใบรับรองแพทย์) ทราบผลภายใน 10 ชั่วโมง Fit To Fly 3,000 บาท (*รวมใบรับรองแพทย์เดินทางต่างประเทศ) ทราบผลภายใน 6 ชั่วโมง ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น.
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น RT PCR รับ Walk In ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น 043-363111043-363031 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล – ตรวจวันจันทร์ – ศุกร์ 6.00 – 11.00 น.
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (รัฐบาล) RT PCR Fit to fly รับ Drive Thru รับ Walk In 82 ถ. มิตรภาพ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น 40110 ขอนแก่น 043-267-041 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ รพ.ศรีนครินทร์ (คลินิกตรวจสุขภาพ) RT PCR ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น 043-366-444 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล – ค่าบริการ 3,600 บาท – เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 15.30 น. – รับเฉพาะคนที่ใช้ผลตรวจในการเดินทาง (กรณีทั่วไป โปรดติดต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา (เอกชน) RT PCR Antigen Test รับ Walk In 29 หมู่ที่ 3 ถ. สุวินทวงศ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา 038-812-702 รับ walk-in วันละ 180 คน เปิดทุกวัน 07:00-17:00 น. รับบัตรคิวตั้งแต่ 7.00 น.
โรงพยาบาลพุทธโสธร (รัฐบาล) ไม่คิดค่าบริการ 174 ถนน มรุพงษ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา 038-814-375 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล จำกัด 200 คน เปิดทุกวัน 8:30-20:00 น.
คลินิกเซ็นทรัลแล็บ​ คลินิกเทคนิคการแพทย์ RT PCR Antigen Test 95 274 ถ. สุขุมวิท ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 ชลบุรี 091-804-9745​ ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: 0918049745​ ค่าบริการ 850 บาท (Antigen Test) และ 3,000 บาท (RT-PCR) เปิด จันทร์ – ศุกร์​ 7.00-20.00​ น. ส-อ ​7.00-12.00​ น.
คลินิกเมโมเรียล แล็บ (เอกชน) RT PCR Antigen Test รับ Walk In 289 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี 083-887-0642 จันทร์-ศุกร์ 7.00-20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 7.00-12.00 น. Antigen test 600 บาท RT-PCR 2800 บาท
บริษัท แล็บเฮาส์ (ชลบุรี) จำกัด (เอกชน) RT PCR รับ Walk In 112/51 หมู่ 1 ต.เสม็ด เมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 ชลบุรี 038-284-778 ค่าบริการ 2,500 บาท เปิดทุกวัน 8:00-20:00 น.
พญาไท ศรีราชา (ชลบุรี) RT PCR รับ Drive Thru 90 ศรีราชานคร 3 อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110 ชลบุรี 038-317-333 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @pts789 ค่าตรวจ 2,500 บาท รับ 20 คิวต่อวัน ให้บริการตรวจ Drive thru รอบเช้า 09.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 13.00 – 15.00 น. รอผล 24 – 48 ชม. * เฉพาะผู้ที่ไม่มีอาการทางเดินหายใจ ไม่มีความเสี่ยงใดๆ หรือไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อเท่านั้น
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา RT PCR Antigen Test รับ Walk In อ.บางละมุง ชลบุรี 038-259-999 ค่าบริการ 1,900-3,800 บาท จำกัด 50-100 คน รับตรวจวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00-17:00 น.
โรงพยาบาลบางละมุง (รัฐบาล) ไม่คิดค่าบริการ 669 ต.นาเกลืออำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 ชลบุรี 038-429-244 จำกัด 500 คน เปิดทุกวัน 7:00-16:00 น.
โรงพยาบาลเมืองพัทยา (รัฐบาล) ไม่คิดค่าบริการ 26140 ซอย บัวขาว เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 ชลบุรี 038-103-900 จำกัด 30 คน จันทร์ – ศุกร์ 8:00-13:00 น.
โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร (เอกชน) RT PCR รับ Walk In 700/888 หมู่ 1 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 ชลบุรี 033-265-599 ค่าบริการ 3,200 บาท จำกัด 100 คน เปิดทุกวัน 8:00-19:00 น.
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ไม่คิดค่าบริการ อ.สัตหีบ ชลบุรี 066-005-6081 066-005-6082 066-005-6083 066-005-6084 066-005-6085 066-005-6250 066-005-6251 066-005-6252 066-005-6253 066-005-6254 จำกัด 60-100 คน RT-PCR ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1500-2200 บาท รับตรวจวันละ 1 รอบ ให้มาถึงรพ. ทำบัตร ต่อคิว ก่อน 10.00 น.
โรงพยาบาลเอกชล 2 (เอกชน) RT PCR รับ Walk In 31/2 ซอย นารถมนตเสวี ก/2 ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 ชลบุรี 038-939-888 ค่าบริการ 3,850 บาท เปิดทุกวัน 9:00-18:00 น.
ศูนย์สุขภาพออคซิแคร์ สหคลินิก (Occicare Medical Center) (เอกชน) RT PCR รับ Drive Thru 77 หมู่1ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี20000 ชลบุรี 038-288-690 087-134-5688 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล RT-PCR Drive Tru 2,800 บาท รู้ผลภายใน 24 ชม. เปิด 7.00-16.00 น. รับเฉพาะคนอายุ 13-59 ปี
อาร์ไอเอ คลินิกเทคนิคการแพทย์ RT PCR Antigen Test 133 บ้านสวน-สุขุมวิท 17 ซอย 6 ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 ชลบุรี 081-865-7478 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล – ค่าบริการ 1,000 บาท (Antigen Test) และ 2,800 บาท (RT-PCR) – เปิดทุกวัน 7:00-16:00 น. – ไม่รับตรวจผู้มีความเสี่ยงสูง
ซี เอ็ม เมดิเซ็นเตอร์ CM Mediclinic (เอกชน) RT PCR Antigen Test Fit to fly รับ Walk In 155/28 เจ็ดยอด-อยู่เย็น ซอย 10 ตำบลช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 เชียงใหม่ 080-536-2362 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล จันทร์ – ศุกร์ 8.45 น.-16.30น. เสาร์-อาทิตย์ 8.30น.- 10.00น. Antigen Test 900 บาท PCR test 2800 บาท Fit to fly มีค่าบริการ เพิ่ม 200บาท
ซีเอ็ม เมดิ คลินิก (CM Mediclinic) (เอกชน) RT PCR Antigen Test รับ Drive Thru 155/28 หมุ่ที่ 2 เจ็ดยอด- อยู่เย็น ซ.10 ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 เชียงใหม่ 080-536-2362 Antigen Test 900 บาท ตรวจ PCR 2800 บาท จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 16.00 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-10.00 กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า รับ Drive thru
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ (เอกชน) RT PCR Antigen Test รับ Walk In 157/16-19 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 เชียงใหม่ 053-200-002 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (เอกชน) RT PCR 8 ถนน บุญเรืองฤทธิ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 เชียงใหม่ 053-920300 ต่อ 1242
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ (เอกชน) RT PCR Antigen Test รับ Drive Thru รับ Walk In 316/1 ถนน เชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่ 065-472-0328 065-472-0329 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @205niakc – PCR lab test 7000 บาท(รวมค่าแพทย์และค่าบริการพร้อมใบรับรองแพทย์) สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-20.00
โรงพยาบาลลานนา (เอกชน) RT PCR Antigen Test Fit to fly รับ Walk In ตําบล1 ถนน สุขเกษม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 เชียงใหม่ 052-134-777 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล – RT-PCR 3,000 บาท รอผล 24 ชม. – Antigen 1,200 บาท รอผล 2 ชม. – เปิด 8.00-16.00
โรงพยาบาลสันทราย (รัฐบาล) RT PCR Antigen Test Fit to fly รับ Walk In 201 หมู่ 11 ถนน เชียงใหม่ พร้าว อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290 เชียงใหม่ 053-921-199 – รับตรวจเวลา 9.00 น. – 15.00 น. – หากมีอาการตรวจ RT-PCR ได้ฟรี แต่ถ้าต้องการตรวจเพื่อต้องการใบรับรอง คิดค่าบริการ 2,500 บาท – ตรวจ Antigen Test ได้เช่นกัน ไม่คิดค่าบริการ
ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลย่านตาขาว RT PCR Antigen Test 293 ม.1 ต.ย่านตาขาว อำเภอ ย่านตาขาว ตรัง 92140 ตรัง 075-281-448 ต่อ 104 – ตรวจ Antigen Test ค่าบริการ 600 บาท – ตรวจ Antigen Test ได้สำหรับคนต้องการเดินทาง – ตรวจ RT-PCR ตรวจฟรีเฉพาะกรณีอยู่ในกลุ่มเสี่ยง – รับตรวจตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป
โรงพยาบาลนครนายก (รัฐบาล) RT PCR รับ Walk In 100 ถนน สุวรรณศร ตำบล บ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก นครนายก 26000 นครนายก 037-311-151 ค่าบริการ 3,090 บาท รับเฉพาะสิทธิบัตรทองและผู้ป่วยในความดูแลของรพ.นครนายก
โรงพยาบาลนครพนม (รัฐบาล) RT PCR Antigen Test Fit to fly รับ Walk In 270 อภิบาลบัญชา ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000 นครพนม 042-199-222 Antigen ค่าบริการ 500 บาท RT-PCR ค่าบริการ 3,600 บาท จ-ศ 8.00-16.00 น. ส-อ 9.00-15.30 น.
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รัฐบาล) RT PCR รับ Drive Thru รับ Walk In 111 ถนน มหาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา 044-376-555 ค่าบริการ 2,700 บาท
ห้องปฏิบัติการ ไบโอโมเลกุลลาร์ ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา (เอกชน) RT PCR Fit to fly รับ Drive Thru รับ Walk In 13089 ถ. มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา 044-015-999 044-429-999 1719 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล -Drive-Thru ค่าบริการ 3,500 บาท -Walk-in พบแพทย์ ค่าบริการ 4,000 บาท เปิด 8.00-16.00 น.
โรงพยาบาลท่าศาลา (รัฐบาล) ไม่คิดค่าบริการ 158 หมู่ที่ 3 ตำบล ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 นครศรีธรรมราช 075-521-333 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ค่าบริการ ATK 400 บาท ยกเว้นผู้ป่วย และญาติเฝ้าไข้ 1 คน สามารถตรวจฟรี
โรงพยาบาลทุ่งสง (รัฐบาล) RT PCR 277 ถนน ชัยชุมพล ตำบล ปากแพรก อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110 นครศรีธรรมราช 075-410-100 สิทธิบัตรทอง มีค่าตรวจ 1350 บาท ต่อครั้ง
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช (รัฐบาล) RT PCR รับ Walk In 198 ถ. ราชดำเนิน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช 075-801-020 075-340-250 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ (เอกชน) RT PCR Antigen Test Fit to fly รับ Drive Thru รับ Walk In 33/64 ถนน ดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์ 056-221-222 1254 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล – Antigen Test ค่าบริการ 1,200 บาท รับตรวจในเวลา 8.00 – 20.00 น. – RT-PCR ค่าบริการ 4,500 บาท รับตรวจในเวลา 9.00 – 16.00 น. – RT-PCR แบบเร่งด่วน ค่าบริการ 6,500 บาท รอผลภายใน 6 ชั่วโมง **RT-PCR รับเฉพาะผู้อยู่อาศัยในจังหวัดนครสวรรค์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (รัฐบาล) ไม่คิดค่าบริการ 43 ถนน อรรถกวี ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์ 056-219-888 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล
NewGen Diagnostics – นิวเจน ไดแอกโนสติกส์ (เอกชน) RT PCR รับ Walk In 599, 5 หมู่ 4 ถ. บางกรวย-กรุงนนท์ ตำบล มหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130 นนทบุรี LINE: @ngd168 ค่าบริการ 2000 บาท
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค RT PCR Antigen Test รับ Walk In 88/21, อาคาร 3 ชั้น 5 และอาคาร 5 ชั้น 5, 6, ถนนติวานนนท์, ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, 11000 นนทบุรี 02-590-3180 085-902-8141 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล RT-PCR 900 บาท ATK 150 บาท พร้อมใบรับรองผล ภาษาไทย และอังกฤษ ให้บริการตรวจนอกสถานที่ เริ่มต้นที่ 30 คน (มีค่าบริการเพิ่มเติม)
ใจดี คลินิกเทคนิคการแพทย์ RT PCR Antigen Test Fit to fly 91/8 หมู่ 4 บ้านบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 นนทบุรี 080-587-2892 LINE: 0805872892 ค่าบริการ 800 บาท PCR ราคา 2500 บาท. fit to fly ราคา 4000บาท. เปิด จันทร์ – เสาร์ เวลา 07.00-19.00 น. บริการรวดเร็ว แนะนำเข้าระบบhome isolation ต่อได้
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ (เอกชน) RT PCR รับ Drive Thru รับ Walk In 58 หมู่ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 นนทบุรี 1218 02-921-3400 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @covid5815 – ค่าบริการ 3000 บาท ทราบผลไม่เกิน 48 ชั่วโมง – เปิดให้บริการเวลา 7.00 – 16.30 น. – รับตรวจคนอายุ 15 – 60 ปี วันละ 300 คน – รับคิวที่โรงพยาบาล (ไม่มีจอง)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ (เอกชน) ไม่คิดค่าบริการ 60 หมู่ที่ 6 ถ. กาญจนาภิเษก ตำบล เสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140 นนทบุรี 02-594-0020 ต่อ 0 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล -รับตรวจทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. – ตรวจฟรีเฉพาะ ATK (ไม่รวมใบรับรองแพทย์) สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยง -Drive thru ค่าบริการ 3,000 บาท  ใบรับรองแพทย์ 650 บาท – ต้องไม่เป็นผู้พิการ เสพสารเสพติด ผู้ป่วยติดเตียง และจิตเวช – แจ้งผลตรวจผ่านทาง SMS ทราบผลภายใน 24 ชม.
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (เอกชน) RT PCR รับ Drive Thru รับ Walk In ซอย แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ตำบล ปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 นนทบุรี 02-836-9999 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @wmchospital ค่าบริการตรวจ 3,000 บาท (คนไทย) ใบรับรองแพทย์ 650 บาท รับ 150 คนต่อวัน รู้ผลภายใน 48 ชม. รับบัตรคิว ตี 4.00 น. เริ่มตรวจ 13.00-17.00 น. * รับตรวจอายุ 5-65 ปี ไม่ตรวจสตรีมีครรภ์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ (เอกชน) RT PCR รับ Walk In 222 ซอย ติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 นนทบุรี 02-502-2345 ต่อ 1765 – ตรวจเฉพาะคนที่ต้องการใช้ในการเดินทางหรือเข้าทำงาน – ค่าบริการ 3,850 บาท
ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิค การแพทย์(นนทบุรี) (เอกชน) RT PCR 599/5 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 นนทบุรี 085-561-0976 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: NGDLAB รอผลใน 24 ชม. ค่าบริการ 2,500 บาท
ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ (เอกชน) RT PCR Antigen Test ที่อยู่ เลขที่ 599/5 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 นนทบุรี 02-102-5428 02-102-5429 086-820-9908 LINE: @ngd168 ค่าบริการ 2,000 บาท เปิดทุกวัน 08:30-17:30 น.
Dr.Hamdee Clinic – คลินิกแพทย์ฮัมดี RT PCR Antigen Test 58/18 หมู่ 3 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 นราธิวาส 082-428-4652 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @mdhum แจกคิวล่วงหน้า 1 วัน ผ่านแอป QueQ จำนวน 600 คิว เริ่มเวลา 07.00 น. เข้าประตู 4 การจองล่วงหน้า 1 วัน ผ่านแอป QueQ โควต้าออนไลน์ 1,500 คน รับคิวหน้างาน 50 คน เปิดจอง 08:00 – 18:00 น. หรือจนกว่าจะเต็ม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 64 หยุด เสาร์ – อาทิตย์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รัฐบาล) RT PCR Antigen Test ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 ปทุมธานี 091-119-6867 02-986-9213 ต่อ 77277 LINE: 0911169687 ค่าบริการ 1,000-2,500 บาท จันทร์ – ศุกร์ 09:00-16:30 น.
โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส (เอกชน) RT PCR รับ Walk In 5/84 หมู่2 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปทุมธานี 02-975-6700 02-975-6701 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @stcarlosth Walk in รับวันละ 50 คน ตั้งแต่ 7.00 – 14.00 น. ทุกวัน (ลงทะเบียนที่ชั้น 2) ตรวจคนไทยอายุ 13-59 ปี เท่านั้น ค่าบริการ 3,300 บาท ใบรับรองแพทย์ เพิ่ม 300 บาท * ไม่รับจองคิวล่วงหน้า รอผลตรวจ 3-5 วัน
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี (เอกชน) RT PCR 98 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน กม.46 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ปทุมธานี 02-529-4533 ต่อ 1814 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: Karunvej Hospital – ค่าบริการ 3000 บาท ทราบผลไม่เกิน 48 ชั่วโมง – เปิดให้บริการเวลา 8.00 – 20.00 น.
โรงพยาบาลซีเมดลีฟวิ่งแคร์ SEMed Alliance Group RT PCR Antigen Test รับ Walk In 111 ซอย รังสิต-นครนายก 42 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 ปทุมธานี 02-199-2111 ต่อ 214 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล Antigen Test 900 บาท ทราบผลใน 1 ชม. RT-PCR 2,800 บาท ทราบผลใน 48 ชม. เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-16.00 น.
โรงพยาบาลปทุมธานี (รัฐบาล) RT PCR รับ Walk In 7 ถนน ปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว ตำบล บางปรอก อำเภอ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 ปทุมธานี 02-598-8888 – ค่าบริการ 3,050 บาท – ตรวจวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 100 คน
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 RT PCR รับ Walk In 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ปทุมธานี 02-998-9999 รับเฉพาะประกันสังคมของโรงพยาบาล เริ่มรับคิว 05.00 น. เริ่มรับคิวที่เคาน์เตอร์แผนกต้อนรับชั้น 1 อาคารแพทย์รังสิต รับเพียง 70 คิวต่อวัน เริ่มตรวจ 08:00 – 16:00 น.
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ (รัฐบาล) RT PCR Antigen Test รับ Walk In 237 ซอย พิทักษ์ชาติ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ประจวบคีรีขันธ์ 032-601060ถึง4 – รับตรวจทุกวันเวลา 8.30 – 15.00 น.
โรงพยาบาลหัวหิน (รัฐบาล) RT PCR Antigen Test 30 2 ถ. เพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ประจวบคีรีขันธ์ 032-523000 – ค่าตรวจ RT-PCR 2,960 บาท (คนไทย) และ 3,955 บาท (ต่างชาติ) – รับตรวจวันจันทร์ – เสาร์ – รับบัตรคิวตามรอบ 9.00, 15.00, และ 17.00 น.
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก RT PCR Antigen Test รับ Walk In 138 ถนน พระองค์ดำ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก 055-05-1724 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล RT-PCR 3,400 บาท (รู้ผลใน 24 ชม) Antigen 1,400 บาท (รู้ผลใน 2 ชม) เปิดทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น. สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า
โรงพยาบาลพิษณุเวช (เอกชน) RT PCR รับ Drive Thru 211 ถนน ขุนพิเรนทรเทพ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก 1208 055-90-9000 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: http://line.me/ti/p/%40cxv4131y 1. ตรวจแบบ PCR ราคา 3,900 บาท ให้บริการตามรอบ 2. ตรวจแบบ PCR (ใช้ผลตรวจภาษาอังกฤษ เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ) ราคา 4,200 บาท รอบการให้บริการมีดังนี้ รอบก่อนเวลา 9.00 น. แจ้งผลเวลา18.00 น. รอบเวลา 9.00-15.00 น. แจ้งผลเวลา 9.00 น.ของวันถัดไป รอบหลังเวลา 15.00 น. แจ้งผลเวลา 18.00 น. ของวันถัดไป Covid-19 (RT PCR) แบบ Drive Thru (8.00-15.00 น.) บริเวณอาคารจอดรถชั้น 1 ด้านข้างคลินิกไข้หวัด (ARI Clinic) ราคาเฉพาะค่าตรวจหาเชื้อ Covid-19 3,400 บาท (กรณีใช้ใบรับรองแพทย์จะมีค่าบริการเพิ่มเติม) รอรับผลภายใน 24 ชม.
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (รัฐบาล) ไม่คิดค่าบริการ 99 ตำบล ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก 055-965-666 รับตรวจเฉพาะมีผู้อาการเท่านั้น (คลินิก99) ถ้าตรวจแล้วผลเป็นบวก (+) ไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล เปิด จ-ศ 8.30 – 15.30 ไม่จำกัดคน แต่จำกัดระยะเวลา
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ RT PCR Antigen Test รับ Walk In อ.เมือง เพชรบุรี 032-417-070 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล RT-PCR ค่าบริการ 3,900 บาท รอผล 1 วัน (รับตรวจเฉพาะเวลา 7.00- 14.00) Rapid ค่าบริการ 2,100 บาท รอผล 1 ชั่วโมง รับตรวจวัน จันทร์ – อาทิตย์
บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ (เอกชน) RT PCR 44 Chalermprakiat Ror 9 Roadตำบล วิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต 076-249400 ค่าบริการ 3,500 บาท
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต (เอกชน) RT PCR Antigen Test รับ Walk In 4/1 Moo 3 Thepkasatri Road ตำบล รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต 076-237-220 -ค่าบริการ 800 บาท (Antigen Test) และ 3,200 บาท (RT-PCR) -ตรวจทุกวันยกเว้นวันเสาร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
ศิรินทร์รัตน์ lab RT PCR Antigen Test รับ Walk In 16 หมู่ 3 ตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-518200 – ค่าบริการ 600 บาท (Antigen Test) และ 3,050 บาท (RT-PCR) – เปิด 8.00-15.00 น. – กรุณาติดต่อโรงพยาบาลก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อประเมินอาการ
โรงพยาบาลระนอง (รัฐบาล) RT PCR Antigen Test Fit to fly รับ Walk In โรงพยาบาลระนอง ตำบล เขานิเวศน์ เมือง ระนอง 85000 ระนอง 077-812-630 ลานแดงโรงพยาบาลระนอง รับผู้ป่วยเสี่ยงสูง ที่ยืนยันผ่านทีมสอบสวน (2-3 วัน) โดยกลุ่มเสี่ยงสูงตรวจฟรี เปิด 8.30-16.00 ยังไม่จำกัดคน RT-PCR 1,650 Antigen 450 หรือผู้มีอาการแต่ไม่ได้อยู่กลุ่มเสี่ยง สามารถตรวจได้ฝั่งคลินิกติดเชื้อทางเดินหายใจ รพ.ระนอง เปิดถึง 20.00 น. (รวมกรณีคลินิกพิเศษ)
BRXG Polyclinic RT PCR Antigen Test Fit to fly รับ Walk In 155/196 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2100 ระยอง 033-060-399 ATK 699 บาท RT-PCR 3000 บาท Fit to Fly 3000 บาท ึ8.00-15.30 น. มีให้บริการตรวจนอกสถานที่
คลินิกเวชกรรมตลาดสะพานสี่ RT PCR Antigen Test 174/67-68 มาบยางพร39/4 หมู่6 ต.มาบยา่งพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ระยอง 061-421-4000 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: 0614214000 ATK 500 บาท RT-PCR 1,900 บาทพร้อมใบรับรองแพทย์ เปิดทุกวัน เวลา 8:00-20:00 น. อยู่ในตลาดสะพานสี่พลาซ่า
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง (เอกชน) RT PCR Antigen Test Fit to fly 65 ซ. จันทอุดม ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000 ระยอง 038-860-890 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: https://lin.ee/vRYq89a RT-PCR 3,000 บาท Rapid Antigen 1,400 บาท *รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบล่วงหน้าเท่านั้น ลงทะเบียนจองคิวเข้ารับการตรวจ COVID-19 https://bit.ly/3rxC6ym
โรงพยาบาลระยอง (รัฐบาล) RT PCR 138 ถ. สุขุมวิท ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000 ระยอง 038-611-104 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล รับตรวจเฉพาะคนที่ ATK ขึ้น 2 ขีด
บ้านหมอแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์ RT PCR Antigen Test รับ Walk In 2/18 ซ.แม้นรำลึก 1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี 70000 ราชบุรี 095-829-5919 ATK 400 บาท RT-PCR 2,200 บาท เปิด 6.30-20.00 น.
โรงพยาบาลบ้านโป่ง (รัฐบาล) RT PCR 12 แสงชูโต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110 ราชบุรี 032-222-841 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ค่าบริการ 2,200 บาท นัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น
โรงพยาบาลโพธาราม (รัฐบาล) ไม่คิดค่าบริการ 29 ถนน ขนานทางรถไฟ ตำบล โพธาราม อำเภอโพธาราม ราชบุรี 70120 ราชบุรี 032-719-400 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @ptr.moph ตรวจฟรีเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ไม่เสี่ยง ค่าบริการ 2,300 บาท *รับเฉพาะผู้มีสิทธิประกันสังคม/อาศัยในราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี (รัฐบาล) RT PCR 85 ถนน สมบูรณ์กุล ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 ราชบุรี 032-719-600 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ค่าบริการ 2,500 บาท รู้ผลภายใน 1 วันทำการ เปิด 8.30-16.00 น.
โรงพยาบาลเบญจรมย์ RT PCR รับ Drive Thru 116 ม.8 ต.ป่าตาล อ.เมือง. จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี 036-412-160 036-413-933 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @benjarom เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30 – 12.00 ต้องแอดไลน์ @benjarom เพื่อจองคิวตรวจ ค่าบริการ RT-PCR 3,500 บาท
โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ RT PCR Antigen Test รับ Drive Thru 84 หมู่ 3 ตำบล ท่าศาลา อำเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี 15000 ลพบุรี 036-420-666 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @172zdpcm ค่าบริการ Rapid test 820 รอผล 30-60 นาที RT-PCR 4,200 บาท รอผล 48 ชั่วโมง เปิดบริการทุกวันเวลา 08.00-15.30
โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม RT PCR Antigen Test Fit to fly รับ Drive Thru 79/12 ถ. พหลโยธิน ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ลำปาง 054-019-619 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @khelang ค่าบริการ 1000 บาท เปิด ทุกวัน 24 ชั่วโมง drive-thruค่าบริการ3500บาท(เปิดบริการ9.00-12.00น.)รู้ผลภายใน24ชม
โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง (รัฐบาล) ไม่คิดค่าบริการ 79/12 ถ. พหลโยธิน ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ลำปาง 054-019619 ต่อ 3101 054-019619 ต่อ 3102 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @cva8245e กรณีเข้าเกณฑ์คัดกรองของกรมควบคุมโรค ไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีไม่เข้าเกณฑ์คัดกรองของกรมควบคุมโรค ราคา 3,500 บาท จองผ่านโทรศัพท์ หรือ LINE ก่อนไปตรวจ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (รัฐบาล) RT PCR 199 หมู่ .12 ตำบล พิชัย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ลำปาง 054-335-262 รับตรวจเฉพาะกรณีโรงพยาบาลที่ประสานงานขอตรวจมาในเบื้องต้น
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ RT PCR Antigen Test Fit to fly รับ Walk In 98​ หมู่​ 13​ ต.มะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000 ลำพูน 053-581-998 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: skks1713 ค่าบริการ 1100 บาท เปิด ทุกวัน​ เวลา 08.00-16.00น. Antigen test Kit 1100บาท(ใบรับรองแพทย์+100บาท) แบบRT-PCR(SWABโพรงจมูกและลำคอ) 3500บาท(ใบรับรองแพทย์+100บาท)
โรงพยาบาลเมืองเลย ราม (เอกชน) RT PCR Antigen Test 546 Naan Sub-District ตำบล นาอาน อำเภอ เมืองเลย เลย 42000 เลย Real time RT-PCR 3,500 บาท Rapid test 999 บาท
ห้องปฎิบัติการ โรงพยาบาลเมืองเลย ราม RT PCR Antigen Test Fit to fly รับ Walk In 546 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย เลย 42000 เลย 042-870-000 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล Rapid Test:ค่าบริการ 999 บาท,ทราบผลภายใน 1 ชม. เปิด ตลอด 24 ชั่วโมง RT-PCR: ค่าบริการ3500บาททราบผลภายใน 24 ชม.
โรงพยาบาลศรีสะเกษ (รัฐบาล) RT PCR Antigen Test รับ Walk In ถนน กสิกรรม ตำบล เมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 ศรีสะเกษ 045-643-088 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล RT-PCR 1,620 บาท Antigen 570 บาท ผลออกภายใน 24 ชม. รับตรวจทุกวัน 8.00-16.00 น.
โรงพยาบาลสกลนคร (รัฐบาล) RT PCR Antigen Test Fit to fly ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 สกลนคร 042176000 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล RT-PCR 3,400-3,600 บาท Antigen 500 บาท รับตรวจภายในเวลาราชการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (รัฐบาล) RT PCR Antigen Test Fit to fly รับ Walk In 291ตำบล สว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร 47110 สกลนคร 042-721-111 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล RT-PCR 3,500-4,000 บาท Antigen 500 บาท เปิด จ-ศ เวลา 8.00-15.30 น.
พีอาร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ (เอกชน) RT PCR Antigen Test 17/2 ถนนสะเดา หมู่ 00 ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา สงขลา 074-807883064-0384714 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @336pskcl RT-PCR 3800 บาท พร้อมใบรับรองผล ATK Chromatography 650 บาท พร้อมใบรับรองผล ATK FIA 1500 บาท พร้อมใบรับรองผล ตรวจเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์หรือ Line official
โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี RT PCR Antigen Test 233 ซอย 8 ถนนแสงศรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สงขลา 074-801-900 074-805-967 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล Rapid Test Antigen 1,060 บาท รวมใบรับรองแพทย์ RT-PCR 3,060 บาท รวมใบรับรองแพทย์ เปิดบริการจันทร์ถึงศุกร์ วันละ 2 รอบ เวลา 10.00 และ 14.00 ควรมาก่อนเวลา 1 ชั่วโมง
โรงพยาบาลสงขลา (รัฐบาล) RT PCR Antigen Test รับ Walk In 666 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100 สงขลา
อัลฟ่า แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ RT PCR Antigen Test 565/14 ม.3 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา (หมู่บ้านกาญจนทรัพย์ควนหิน ติดถนนใหญ่) 90100 สงขลา 091-461-8104064-043-0021 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: alphalabsk RT-PCR 3000 บาท พร้อมใบรับรองผล ATK 800 บาท พร้อมใบรับรองผล ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น (ทาง page fb หรือโทร) เปิด จันทร์ – ศุกร์ 7.00-20.00 , เสาร์ – อาทิตย์ 7.00-12.00
อัลฟ่า แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ (สงขลา) (เอกชน) RT PCR Antigen Test 565/14 ม.3 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา (หมู่บ้านกาญจนทรัพย์ควนหิน ติดถนนใหญ่) 90100 สงขลา 091-461-8104 064-043-0021 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล ATK 700 บาท พร้อมใบรับรองผล RT-PCR 2900 บาท พร้อมใบรับรองผล จันทร์ – ศุกร์ 7.00-20.00 เสาร์ – อาทิตย์ 7.00-12.00
บริษัท บีดี แล็บ 2 (เอกชน) RT PCR Antigen Test รับ Walk In 29/10 หมู่7 ช.พูลเจริญ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ 089-160-9972 ATK ไม่ระบุ RT-PCR ไม่ระบุ จำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 ตรวจทุกวันอังคาร พฤหัส เสาร์ เวลา บ่าย2-3
บริษัทเอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด (เอกชน) RT PCR Antigen Test รับ Walk In 119 110 ม.8 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล บางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ 086-319-8683 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: shorturl.at/gqvzY RT-PCR 1,700 บาท Antigen 800 บาท เปิด จ-ส เวลา 9.00-12.00 น.
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต (เอกชน) RT PCR รับ Walk In 90/5 หมู่13 90 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ 02-115-2111 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล **ประกันสังคมของจุฬารัตน์ 9 เท่านั้น** ประเมินตามความเสี่ยง แจกบัตรคิว 7.00 จันทร์ถึงศุกร์ 120 คิวต่อวัน เสาร์อาทิตย์ 100 คิวต่อวัน
โรงพยาบาลบางนา 2 RT PCR Antigen Test 9 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ 02-330-3030 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล – รับวันละ 100 คน – เริ่มตรวจ 8.00 น.
โรงพยาบาลบางนา 5 (เอกชน) RT PCR รับ Walk In 55 หมู่​4​ ถนนเทพารักษ์​ บางพลีใหญ่ บางพลี​ สมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล RT-PCR ราคา 2500 บาท รู้ผลใน 24 ชม ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. รับอายุ 15-55 ปี เท่านั้น ตรวจแบบชำระเงินเองสามารถเข้ารับการตรวจได้ตามเวลาเปิดบริการ สิทธิประกันสังคมในเครือโรงพยาบาลบางนา รับตรวจเพียง 60 คิวต่อวัน จะต้องมารับบัตรคิวด้วยตนเอง
โรงพยาบาลบางบ่อ (รัฐบาล) ไม่คิดค่าบริการ 89 หมู่1 บางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560 สมุทรปราการ 095-537-8444 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล walk in 200 คิวต่อวัน เริ่มรับคิว 6.00น. ณ จุดป้อมรปภ. จองล่วงหน้าผ่านระบบ online https://bit.ly/3xcdjkk กรณีไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงสูง ค่าใช้จ่าย 2,300 บาท กรณีต้องการใบรับรองแพทย์ 2,320 บาท
โรงพยาบาลบางพลี (รัฐบาล) RT PCR รับ Walk In หมู่ที่ 8 88/1 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ 085-980-7598 02-752-4500
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ Princ Hospital Suvarnabhumi (เอกชน) RT PCR Antigen Test Fit to fly รับ Drive Thru เลขที่ 35/2 หมู่ 12 ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ 02-080-5999 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @psuv – RT-PCR ค่าบริการ 3,800 บาท รับตรวจวันละ 200 คน เฉพาะผู้มีอาการเท่านั้น – ค่าบริการ Antigen 900 บาท – เปิดให้จองออนไลน์ล่วงหน้า – ติดตามรายละเอียดการจองได้ทางเพจของโรงพยาบาล * Antigen-Test ปิดรับชั่วคราว เนื่องจากชุดตรวจขาดตลาด
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ (เอกชน) RT PCR รับ Walk In ซอย เทศบาล 23 ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ 02-173-7766 – รับตรวจวันละ 60 คน – เริ่มลงทะเบียน 6.00 น.
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (รัฐบาล) RT PCR รับ Walk In 111 ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ 02-839-6000 – รับ 100 คนต่อวัน – เริ่มลงทะเบียน 7.00 น.
โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ RT PCR 555 หมู่ 3 ถ. ปู่เจ้าสมิงพราย สำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10310 สมุทรปราการ 02-363-9222 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล – จองคิวในการตรวจเท่านั้น รับจอง 20 คนต่อวันทางโทรศัพท์ เวลา 8.00 – 20.00 น. – ค่าตรวจ 3500 บาท
โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ (เอกชน) RT PCR 999/23-29 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 สมุทรปราการ 02-323-2995 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @Sikarin Hospital รับเฉพาะประกันสังคมของโรงพยาบาล สามารถ walk-in ได้ เวลา 8.00 -15.00 น.
โรงพยาบาลสมุทรปราการ (รัฐบาล) ไม่คิดค่าบริการ 71 ถนน จักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ 02-701-8132 – ผู้มีสิทธิ์รักษากับทาง โรงพยาบาล ไม่มีค่าใช้จ่าย – RT-PCR 1700 บาท – ตรวจเวลา 08:30-16:30 น.
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ไม่คิดค่าบริการ เลขที่ 1748 ซอย สุขุมวิท 78 ถ. สุขุมวิท ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ 02-361-1111 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล – ใช้สิทธิ์ประกันสังคมของสำโรงการแพทย์เท่านั้น – รับวันละ 150 คิว เริ่มรับบัตรคิว 6 โมงเช้าของทุกวัน
สถาบันราชประชาสมาสัย (รัฐบาล) RT PCR ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 สมุทรปราการ 023859135 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @leprosy_asa ค่าบริการ 2,300 บาท เปิดจองคิวในเฟสบุ๊ค รับวันละ 50 คิว https://www.facebook.com/RajprachaNews/
ไอละมุนคลินิกเวชกรรม RT PCR Antigen Test รับ Walk In 998/124 โครงการ J properties ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 สมุทรปราการ 094-593-7545 RT-PCR 2000 บาท Antigen 900 บาท เปิด ทุกวัน 17.00-19.00 อายุระหว่าง 18-50 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ตั้งครรภ์ ค่าดัชนีมวลกายเกิน 28.5 อาการไม่รุนแรง เช่น ไข้สูง หายใจเหนื่อย คนไทยทุกสิทธ์ : 30 บาท, ปกส และต่างด้าวมีสิทธิ์ปกส
โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 Panacee Hospital Rama II RT PCR รับ Drive Thru หมู่ 1 233/128-30, ตำบล บางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 สมุทรสาคร 061-405-6964 092-256-5777 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @PanaceeHospital ราคา 3,500 บาท ทราบผลภายใน 72 ชั่วโมง – จองล่วงหน้า 1-2 วันก่อนเข้ารับบริการ – มีใบรับรองเเพทย์ – มีเเพทย์ให้คำเเนะนำ สามารถลงทะเบียนรับบริการได้ที่ https://forms.gle/1sDZKo8eEoGqrD9u7 เงื่อนไขเพิ่มเติม – ทางโรงพยาบาล ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการส่งต่อและการจัดหาเตียง – ทางโรงพยาบาล รับรักษาผู้ป่วยโดยมีเตียงจำกัด เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
โรงพยาบาลสมุทรสาคร (เอกชัย) (รัฐบาล) RT PCR รับ Walk In 1500 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 สมุทรสาคร 034-427-099 034-429-333 034-837-521 ต่อ 4 ค่าบริการ 3,650 บาท 08:00-11:30 น. รับตรวจเด็ก ที่แผนก ARI เด็ก ปิด 1 ทุ่ม
ธาราเวชคลินิกเวชกรรม RT PCR รับ Drive Thru 607/1 ถ. พหลโยธิน ตำบล ปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี 18000 สระบุรี 089-800-4843 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล LINE: @taravejclinic Drive Tru RT-PCR ราคา 3,000 บาท รู้ผลภายใน 48-72 ชั่วโมง จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 20.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ 8.00 – 12.00 น.
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี (รัฐบาล) RT PCR รับ Walk In 950 ถนน พระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 สุพรรณบุรี 035-514999 – ติดต่อโรงพยาบาลก่อนเพื่อทำการประเมิน – หากไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง มีค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
โรงพยาบาลโนนสัง RT PCR อำเภอ โนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู ไทย ตำบล โนนสัง อำเภอ โนนสัง หนองบัวลำภู 39140 หนองบัวลำภู 042-375-390 ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูข้อมูล