แจกฟรี ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษา 5000 บาท จ้า

724post

แจกฟรี ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

724post

แจกฟรี ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

คุ้มครอง 3 เดือน วงเงินค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท

ข้อจํากัดในการเรียกร้องค่าทดแทน และการจํากัดความรับผิดตลอดระยะเวลาประกันภัย

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองแต่ละหมวดที่ผู้เอาประกันภัยซื้อความ คุ้มครองไว้ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุเดียวกัน ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกใช้สิทธิเรียก ร้องและบริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าทดแทนสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ จากอุบัติเหตุเดียวกันได้เพียงหนึ่งข้อตกลงคุ้มครองเท่านั้น และจะไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนจากอุบัติเหตุเดียวกันได้มากกว่าหนึ่งข้อตกลงคุ้มครอง

ตลอดระยะเวลาการเอาประกันภัย เมื่อบริษัทได้จะจ่ายค่าทดแทนอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองหนึ่งข้อตกลง คุ้มครองใดจนครบมูลค่าสูงสุดของผลประโยชน์ในความสูญเสียหรือความเสียหายของข้อตกลงคุ้มครองนั้นๆ แล้ว กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้นสุดลงทันทีโดยอัตโนมัติ

หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนั้นยังไม่เต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความ คุ้มครองจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น เงื่อนไขบังคับก่อน

บริษัทจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือ ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว

ข้อยกเว้นทั่วไป

 1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  • การกระทําของสมาชิกผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราสารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
  • การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
  • การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จําเป็นจะต้องกระทํา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร โรคและภาวะแทรกซ้อนจาการตั้งครรภ์
  • การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
  • การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
  • อาหารเป็นพิษ
  • การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative dise disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มี รอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือ เคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
  • สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือ ไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การ ประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
  • การก่อการร้าย
  • การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
  • การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์
 1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)

  • 2.1 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จัมพ์ ดําน้ําที่ต้องใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ํา
  • 2.2 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  • 2.3 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
  • 2.4 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
  • 2.5 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
  • 2.6 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
  • 2.7 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม แต่หาก

การเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้น สุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กําหนดไว้ในตาราง กรมธรรม์ประกันภัย

ข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย

– ข้อตกลงคุ้มครองการชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ